27, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

నా పాటలు - (అయ్యప్ప పాట)

కొయిలాలొ కోయిలమ్మో!

(ఈ పాటలో పల్లవి నాది కాదు. జానపద బాణీల్లో పాటలు రికార్డింగ్ జరుగుతుండగా వెళ్ళాను. వాళ్లు వ్రాసుకున్న చరణాలు సరిగా లేకపోవడంతో వాళ్ళ భాషలోనే చరణాలు వ్రాసి ఇచ్చాను)

కొయిలాలొ కోయిలమ్మో
కొయిలాలొ కోయిలమ్మో
అయ్యప్ప యాడుండో జాడ జెప్పమ్మా
కొయిలాలొ కోయిలమ్మో ................................... || కొయిలాలొ ||

నువు బొయ్యే తోవల్ల పూలతోట లున్నాయి
తీరుతీరు పూలల్లో తొంగితొంగి చూడమ్మా
పువ్వుల్లో పువ్వయ్యీ .....
పువ్వుల్లో పువ్వయ్యీ ఉన్నడేమొ చూడమ్మా ........ || కొయిలాలొ ||

నువు బొయ్యే తోవల్ల పండ్లతోట లున్నాయి
తీరుకొక్క పండు తెచ్చి నైవేద్యం పెట్టమ్మా
విందారగింప వచ్చీ .....
విందారగింప వచ్చి దొరుకుతాడొ చూడమ్మా .......... || కొయిలాలొ ||

నువు బొయ్యే తోవల్ల కుటీరాలు ఉన్నాయి
కన్నె కత్తి గంట గద గురుస్వాము లున్నారు
ఆ స్వాముల గుంపుల్లో .....
ఆ స్వాముల గుంపుల్లో చేరినాడొ చూడమ్మా ........ || కొయిలాలొ ||

పరిష్కర్త - కంది శంకరయ్య
సంగీతం - కళాప్రవీణ్.
గానం - యోగానంద్, బృందం.
ఈ పాటను క్రింది url ద్వారా esnips లో వినండి.
http://www.esnips.com/doc/11450ee6-cbe5-43d9-a8d0-d9d16783c31b/Koyilalo

1 కామెంట్‌: