27, ఏప్రిల్ 2016, బుధవారం

పద్యరచన - 1207

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

35 కామెంట్‌లు:

 1. భాను తాపము నోర్వక బాట సారి
  చేరి కూర్చుండె గమ్యము చేర గాను
  బ్రతుకు బండిని లాగగ భామ యొకతె
  లాగు చుండెరిక్షానంత లాఘవముగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అక్షరము రాకపోయిన
  కుక్షిం భరిత్వమునకని కూలీ కంటెన్
  రిక్షా లాగుటె నయమని
  అక్షయ మగుశక్తి కరుగు నానందమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవపాదంలో ‘భరిత్వ’ గణదోషం. ‘కుక్షింభరణత్వమునకు...’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. అక్షరము రాకపోయిన
   కుక్షిం భరణత్వ మునకు కూలీ కంటెన్
   రిక్షా లాగుటె నయమని
   అక్షయ మగుశక్తి కరుగు నానందమగున్

   తొలగించండి
 3. బ్రతుకు చక్రమ్ము నీడ్చగ ప్రాపుగోరి
  వెతలనెడబాయ తనదగు విధమెరింగి
  ఇంతి లాగెను రిక్షాననంతమైన
  బ్రతుకు భారమునోపెడు భావమెరిగి!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అంబటిభానుప్రకాశ్.

  చిత్రానికి తగిన పద్యం.

  **ఆ**
  తాగు బోతు మగడు తాగుడు మానక,
  కష్ట మనగ బెట్ట, కాంత యపుడు,!
  పిల్ల పాప బెంచ మెల్లగ తానుయె,
  రిక్ష లాగ నేర్చె రీతి నెరిగి !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తాను+ఎ’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘మెల్లగ తాఁ బూని’ అనండి.

   తొలగించండి

 5. పొట్టకూటికికొరకుగాచిట్టితల్లి మూడుచక్రాలబండినిముదముతోడ లాగుచుండెనునచ్చట,లబ్ధధనము తోడబ్రదుకుచుండెనుసంతోషముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 6. త్రాగి తనపతి నిత్యము తూగుచుండ 
  పొట్టకూటి కోసము తాను పట్టుబట్టి 
  త్రొక్కుచుండె రిక్షాను తొయ్యలొకతి 
  చెయ్యలేనిపనికలదె చేడియలకు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తొయ్యలి+ఒకతి’ అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ ‘తోయజాక్షి’ అందామా?

   తొలగించండి
 8. ప్రగతి పథాను గమన దే
  శ గరిమ మిదియె? సుకుమార శాతోదరియే
  విగత ధన పీడిత హృదయ
  గగన సదృశ కార్య భార కాంతను గనుడీ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అంబటిభానుప్రకాశ్.

  చిత్రానికి తగిన పద్యం.

  **ఆ**
  తాగు బోతు మగడు తాగుడు మానక,
  కష్ట మనగ బెట్ట, కాంత యపుడు,!
  పిల్ల పాప బెంచ మెల్లగ తానుయె,
  రిక్ష లాగ నేర్చె రీతి నెరిగి !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తాను+ఎ=తానె’ అవుతుంది. యడాగమం రాదు. ‘తానుగా’ అనండి.

   తొలగించండి
 10. వేళకు నన్నముఁ గావలె!
  తాళిని గట్టిన మగండు తాగుడు బోతై
  యాళి ననాదగఁ జేయన్
  తోలుచు రిక్షా, బ్రతుకదె తోయలి యైనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ప ౦ చ. చా మ ర వృ త్త ము
  .………,………...............
  { జ ర జ ర జ గ. యతి 10. వ. అ" }
  ....................................................

  { రిక్షా లోని వ్య క్తి ఆ ల యా ర్చ కు డు }


  త్రిచక్ర వాహనమ్ము ద్రొక్కి
  . . గ్రీష్మ మ౦దు నన్ శ్రమి౦

  చు చాన వైపు జాలి తోడ
  . . చూచి విష్ణు రూప శ

  ర్మ చెన్న కేశ వాలయాన
  . . మ౦చి వృత్తి నిచ్చె నా

  హ ! చేరదీయు స్వామి దీను
  . . లైన వారి నెప్పు డున్


  { వృత్తి = ఉపాధి. స్వామి = భగవ౦తుడు }

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

   చిన్నతనమునఁ బెండ్లయెఁ; జిన్న యింట
   మగఁడుఁ బిల్లలు వృద్ధులు మనుచు నుండ్రి!
   రోగి యా పేద, రోగఘ్నయోగ విరహ
   కలిత విధి లిఖితముఁ గని, కస్తి పడెడి
   మగఁడు, నుద్యోగ మెద్ది యెఱుఁగఁడు; తానె
   యింటి పోషణ బాధ్యత నెత్తి కెత్తి,
   రిక్ష లాగుచు, సంసార రక్షణ మిడు;
   నబల కాదామె సబలయే యనఁగ నిలిచి!!

   తొలగించండి
 13. కండలు లేనిదౌవనిత కామిత సిద్దిగ యింటివారికిన్
  అండగ నిల్చి పౌరుష-ప్రయాసల కోర్చియు రిక్ష లాగుచున్
  ఎండకు కండువా యను ననైతికబట్ట తలందు గప్పుచున్
  నిండుమనస్సు నన్ గడుప?నేర్పరి తత్వముజూడ గొప్పయే|
  2.వయసునచిన్నదైన తనవారికి రక్షగ సంతసంబునన్
  భయమును వీడి వేడిమి సవాలుగ గైకొని”వచ్చు వారికిన్
  పయనపు నీడ నిచ్చి తగు బాధ్యత యందున రిక్ష-ద్రొక్కుచున్
  జయమును బంచు సాధ్వి మనజాలగ?యెండను లెక్కజేయునా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పద్యంలో ‘వారికిన్+అండగ’ అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. ‘వారికే యండగ’ లేదా ‘వారికి న్నండగ’ అనండి. అలాగే లాగుచున్+ఎండకు... లాగుచు న్నెండకు... అనండి. ‘అనైతిక బట్ట’ అని సమాసం చేయరాదు. అక్కడ యతి కూడ తప్పింది.

   తొలగించండి
 14. తండ్రి గతించె, పాప మిక తల్లియె కూలికిఁబోయి నిత్యమి
  బ్బండ్రగు సంతుఁ సాకినది, వార్థక మౌటను డస్సె, నామెకౌ
  నీండ్రము బాప బెద్ద యగు నీమె త్రిచక్రికి సాది యాయె తా
  వేండ్రము లెక్క జేయకను వీటను త్రోలుచు నుండె వాహనం,
  బండ్రు బుధుల్ లతాంగులకు పంతముతో గరపంగ విద్యలౌ
  వెండ్రుక భాతి యల్పమని, వీరి స్వశక్తికి చేతు జోతలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బతుకు బండి వోలె పడతిలాగుచునుండె
  రిక్షయొకటి తాను లక్షణముగ
  పొట్ట కూటి కొరకు పుడమిపై కష్టాలు
  తప్పవెవరి కైన దలచి చూడ.

  2.ఎండ వేళలందు నింతులిర్వురి జూడ
  నీడలోన నొకతె నెండ నొకతె
  చేతకాక యొకరు జీవనము కొరకొ
  కరు నిదియె గనుడు కాలమహిమ.
  3.తాపమొకరి దిచట తపన యింకొకరిది
  ధనము కొరకు నడుపు తరుణి రిక్ష
  ధనములున్మ వారు దారి చూపకున్న
  పేదల బదుకిలను పిగిలి పోవు.
  4.పాలుగారు చున్న పసి వయసునందె
  రిక్షలాగుచున్న రీతి చూచి
  యతివ కెంత గలదొ నాత్మబలమటంచు
  జనులు చూచు చుంద్రు చోద్యముగను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ నాలుగు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పద్యంలో ‘...నొకతె యెండ నొకతె’ అనండి. నాలుగవ పాదంలో గణదోషం. ‘గనుండు’ అంటే సరి.
   మూడవ పద్యం మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘ధనము లున్నవారు దారి చూపించక| పేదల బ్రతుకిలను...’ అనండి.
   నాల్గవ పద్యం మొదటి పాదంలో గణదోషం. ‘పసి ప్రాయమున యందె’ అనండి.

   తొలగించండి
 16. అంబటిభానుప్రకాశ్.

  చిత్రానికి తగిన పద్యం.

  **ఆ**
  తాగు బోతు మగడు తాగుడు మానక,
  కష్ట మనగ బెట్ట, కాంత యపుడు,!
  పిల్ల పాప బెంచ మెల్లగ తానుగా ,
  రిక్ష లాగ నేర్చె రీతి నెరిగి !!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భారమనక బాధ్యత మోయు వనితవీవు
  లాగుచుంటివి రిక్షాను లాఘవమున
  పురుషులమను గర్వోన్నత పుంగవులకు
  ధీటుగాను నిల్చితివట తెగువ గలిగి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఏల త్రొక్కెదవమ్మ నీ కాలు నొచ్చు!
  ఆటొ నొకటిని గొనుమమ్మ దీటు గాను
  బ్యాంకు లిచ్చును లోనులు భారి గాను
  ఓల జేరుము ముదమున నోల లాడి!

  రిప్లయితొలగించండి