17, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

దత్తపది - 59 (బీర-బెండ-కాకర-దొండ)

కవిమిత్రులారా!
బీర - బెండ - కాకర - దొండ
పైపదాలను ‘పరార్థంలో’ ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

23 కామెంట్‌లు:

 1. బీరమే క్రీడి నైజము! వైరి తతులు
  బెండనదగు వాని యెదుట! బెదరిపోవు!
  కాక రగిలిన కురునాధ! కావగలరె?
  నా పలుకు విను! లేదొండనదగు విథము

  లేదు + ఒండు + అనదగు = లేదొండనదగు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బీరము గలయా యర్జును వీర్య మందు
  బెండ యగునట్టి గౌరవ వీరు లతని
  కాక రగులుట కతనాన గాలి పోయి
  రచట లేదొండ నదగు మా టప్పు డునిక

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ధృతరాష్టృనితో పొరుగువారి మాటలు

  "బీర"ములుపల్కి న్యాయంబు పేరు పోవ
  నిండు సభలోన నీదు బా"బెండ"గట్టె
  దమ్మమున"కాకర"మనుట వమ్ము నేడు
  చేయరా"దొండ"తనికింత సాయమెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. బీరములఁ బల్కితివిపుడు బేలవైతి
  రణము బెండకజ్జురమట్లు రాజపుత్ర,
  నాకు; కాకరపుల వైరి నాకు లొంగు
  నన్నుఁ దొండపుదేవుని నమ్ముమోయి.

  రణభూమిలో బెదరిన విరాటరాజపుత్రునితో అర్జునుని పలుకులు
  బెండకజ్జురము =బెండఖర్జూరము (ఎండు ఖర్జూరాన్ని బెండఖర్జూరమని మా ప్రాంతంలో అంటారు.)
  కాకరపులు= కారుకూతలు
  తొండపుదేవుడు =వినాయకుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  కాక.రగిలించుమర్జునాకర్ణుచెంత
  బీరగాడనిజంకకుభీతివలదు
  దొండనాతడుకృష్ణునినండనుండ
  బెండగునుయుద్ధమందునకండలున్న

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విరటు నుత్తర గోగణం"బెండ"దోచ
  "బీర"ములకు నుత్తరుండును,బెక్కు బలికె
  శూర వరుల"కాకర"మౌట చోద్య మంది
  కరులు "దొండ"ము లెత్తంగ కందు వడియె

  వీరులందరి పద్మాన "బీర"మడచి
  సేనచీ"కాకర"యగను చేసి,పార్ధు
  సుతుడు,నం"దొండ"యియును తా,సోలె తుదకు
  వంచనకును "బెండ"యె గాదె వాని శక్తి

  "బీర"మెంతయు జూపియు విజయు డయ్యె
  కౌరవులల "బెండ"గుచును కనగ మూర్ఛ
  కరుల కశ్వాల"కాకర"కదన మందు
  కదలి తన"దొండ"యిన పేడి వదనము విడి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె.యెస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  మధ్యాక్కర
  రార కృష్ణా నీవె కాక
  రక్షించున దెవరు మమ్ము
  పోర(దొండపుస్వామితండ్రి
  పోవు దూరమ్ముగ; నట్టి
  బీరములు గల నా సుతులు
  విపిన మేగవలసి వచ్చె
  వారు బెండ గిలక నుండ
  వలయుననుచు కోరె కుంతి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  "కౌరవసేన జూచి వడకన్ దొడగెన్ మది "
  అంటున్న ఉత్తరకుమారునితో బృహన్నల :

  01)
  ________________________________

  బీరమాడిన యువరాజ ♦ కౌరవులను
  చూచి బెండగిల పడుట ♦ శుభము గాదు !
  కాకరపులు మానుము, లెమ్ము, ♦ కత్తి దూసి
  దొండముక్కువడ ముఖము ♦ దొమ్మి సలుపు !
  ________________________________
  బీరమాడు = శౌర్యోక్తులు పలుకు
  బెండగిలపడు = నిశ్శక్తుఁడగు
  కాకరపులు = వ్యర్థ ప్రలాపములు
  దొండముక్కువడు = ఎఱ్ఱనగు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్యగారికి వందనములు

  మెండుగ నస్త్ర శస్త్రములు మేలగు కౌశలమున్ పరాక్రమ౦
  దొండగు వారు లేరు సరినూగగ,నీకిది భావ్యమౌన నీ
  బెండగు రీతి పల్క నని,వీరులకాకరమైన సేన, పా
  ర్ధుండని సేయ నంచననగ దూరెను కృష్ణుడు బీరమిచ్చుచున్
  2.కొండెగ బీరముల్ పలికి కూరిమి సేయుచు నీదు చెంత న౦
  దొండనలేక వల్లెయని ధూర్తత,కాక,రగిల్చి పాండవుల్
  బెండగు నట్లు యుద్ధమున వీరత జూపెద నంచు పల్కు క
  ర్ణు౦డిక లేడు.రమ్మనెను త్రోపుకు ధర్మజు డా సుయోధనున్  రిప్లయితొలగించండి
 12. బెండగిల్లుము ఫల్గును నండ తోడ
  బీరమును జూపి గంధర్వ పీచ మడచి
  వలవదొండగు పల్కులు వాయు పుత్ర
  కా! కరము వేగ విడిపించు కౌరవులను
  బెండ గిల్లు: ప్రయాణ మగు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది.అభినందనలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉత్తరుని బీరములు గని చిత్తమందు
  ధర్మజుడె కాక రణశూర ధనులు కూడ
  చిత్రమును జెంది బెండయి చెప్పిరిటుల
  నీవె జోదొండవని లేడు నిక్కముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  కాకరవత్తిలావెలిగెకామితమందునకీచకుండు-తా
  షోకునవచ్చిద్రోపతిని-సుందరినేనొకబీరగాడినే
  నీకిటరక్షగూర్చెదను-నిత్యముబెండగు*లేకయున్నమా
  వాకిటనుండజాలవిటవైరపుదొండకునండనుండునా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. భీముడు దుశ్శాసనునితో..

  ఎందుకాకరములు సభ నీడ్చె సతిని
  నిన్ను దొండ మాదిరి చంపి నేను రేపు
  భండనమ్మునను హృదయం బెండగడుదు
  బీరములివియని తలపకు బీరు బోవు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉత్తరునితో బృహన్నల...

  బీరములుబల్కియిప్పుడు
  భీరువువలె బెండగిలుట వీరరసమ్మా
  పోరుము కాకరపులువిడి
  పారక్యుల దొండముక్కువడ గొను జయమున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మాస్టరు గారూ ! నమస్కారములు..చిన్న దోష సవరణతో...


  భీముడు దుశ్శాసనునితో..

  ఎందుకాకరములు సభ నీడ్చె సతిని
  నిన్ను దొండ మాదిరి చంపి నేను రేపు
  భండనమ్మునను హృదయం బెండగడుదు
  బీరములివని తలపకు బీరు బోవు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది.అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కౌరవ సేనలజూచిన ఉత్తరుని అంతరంగం:
  బీరము లాడి రణమ్మున
  కౌరవ సేనల గనంగ కాకరపుల నే
  నేరక బల్కితి, బెండగ
  దూరగ నపజయమ దొండక విడునే!

  రిప్లయితొలగించండి