5, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

పద్యరచన - 756

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18 కామెంట్‌లు:

 1. చిత్ర మందున ధర్ముడు చిత్రముగను
  చేతు లొగ్గియు దండముల్సేయు చుండి
  సత్య వంతుని బ్రాణాలు సంత సమున
  నిచ్చె సావిత్రి కాయన నిచ్చ వొడమె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  తండ్రి కోరిక పినతల్లి ద్వారా తెలుసుకున్న రాముడు - కైకతో :

  01)
  ____________________________________

  చెల్లగ తండ్రి వాంఛితము - చేకొని యాఙ్ఞగ చేతు నిప్పుడే !
  తల్లిరొ ! వందనంబు లివె ! - తప్పడు ధర్మము రాముడెన్నడు
  న్నిల్లిదె వీడు చుంటి నిక - నేగెద దావము వాసముండగన్
  మళ్ళను హద్దు తీరకనె ! - మంచిగ దీవెన లిచ్చి పంపుమా !
  ____________________________________
  దావము = అడవి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తల్లి యాజ్ఞను తలదాల్చు తనయు డనగ
  విపినముల కేగు సమయము వేడ్క మీర
  కారణం బైన పినతల్లి కైక దరికి
  యరుగు దెంచెను దీవెన లందు కొనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీరు చిత్రాన్ని సరిగా పరిశీలించలేదు. రాముణ్ణి యమధర్మరాజుని చేశారు.
  వ్రాసిన పద్యం బాగున్నది కాని మరో ప్రయత్నం చేయండి.
  ****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మూడు వరము లిచ్చె ముద్దుగా కైకకు
  కోరి నంత లోనె కూల బడెను
  మంది పెరగ గాను మఠమునకేచేటు
  రాణు లెక్కు వైన రగులు గుండె !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మాటనిచ్చిన తండ్రియే మలిగిపోయె
  మాటనడిగిన తల్లియే మచ్చబొందె
  మాట నిలిపిన పుత్రుడే మాన్యుడయ్యె
  మలుపు తిరిగెను రాముని మహిత గతులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఇంతి వలన పోరు ఇంతింత కాదయా !
  వందనాలు వంగి వంగి యేల ?
  ఒక్క భార్య యున్న ఒదిగి మదిగి యుండు
  మనకు రాము డయ్య మార్గ దర్శి !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పడతి కోర్కెల తోపతి పడగ ధాత్రి
  రాము పిలిపించి కైకేయి రయముగాను
  విభుడొసంగిన వరముల విశద పరచి
  యడవులకు పంపె రాఘవు నర్ధ రాత్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తండ్రి మాటను దీర్చగ దాశరధియె
  తల్లి ముచ్చట చెల్లింప దవము బోవ
  యానతిమ్మని గోరెనా ప్రాణ సుతుడు
  ధర్మ మార్గము వీడని తనయుడతడు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రాత్రి ఒంటి గంట వరకు కుస్తీ పట్టినా దత్తపది పూరించలేక పోయాను . పద్యరచనకు చిత్రము అర్ధం కాలేదు .
  కానల కేగెద నే మీ
  యానతి శిరసావహింతు నానందముగా
  నేనీ యయోధ్య విడిచెద
  నీనాడే నాకు సెలవు నిడుమా తల్లీ !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దా శరధి యట పినదల్లి దరికి జేరి
  నీదు పంపున నేగుదు నేన డవికి
  నమ్మ !పిన్నమ్మ ! యాశిసు లిమ్ము మికను
  ననుచు జోడించి చేతులు వినతి జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రామ నీయందు జనకుడు ప్రేమచేత
  చెప్పగాలేక మిక్కిలి చింత నొందె
  రెండు వరముల నాకిచ్చె రేడు నాడు
  వాని నడిగితి నిప్పుడు వలసి నాకు.

  నీవు పదునాల్గు వత్సరాల్ నియతి గడుప
  వనములను వెంటనే యేగ వలయు నిపుడు
  భరతుడీ మహా సామ్రాజ్య పాలనమ్ము
  సలుపు నిది చెప్ప దలచెను చక్రవర్తి.

  తండ్రి వృద్ధులు తలపోయ తల్లి నాకు
  మీర లానతి నిచ్చిన మీర గలనె
  వనమునకు నేడె పోయెద వలదు చింత
  తండ్రి సుమమ్ము జూడుడు దయను మీరు.

  కొడుకుతో గూడి సోదరా చెడుపు చేసె
  తల్లి కాదీమె పాతకి తప్పుకొనుము
  చంపి యీమెను నరకాని కంపు వాడ
  దారి జేయుదు నీకిక తప్పు కాదు.

  తప్పు లక్ష్మణా కోపాన దారి తప్పి
  తల్లి జంపగా పూనుట తగదు నీకు
  ఆమె తప్పేమి లేదిట యామె యాజ్ఞ
  పాడి గాదన మనలకు పాడి గాదు.  రిప్లయితొలగించండి
 15. మూడవ పద్యం లో సుమమ్ము ను సేమమ్ము గా చదువుకో మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  చిత్రం అర్థం కాలేదంటూనే చక్కని పద్యాన్ని వ్రాశారు. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ తాజా పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మిస్సన్న గారూ,
  చిత్రాన్నికి తగినట్లుగా చక్కని ఖండికను వ్రాసి అలరింపజేశారు. అభినందనలు.
  మూడవ పద్యంలో సేమమ్ము టైపాటువల్ల సుమమ్ము అయినట్టుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తల్లీ నీయానతి నా
  కిల్లిదె వేదంబు, చనెదనిప్పుడె వని,కే
  నొల్లను యధికారంబులు,
  కల్లలు మా వంశమందు కనరావమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి