9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

పద్య రచన - 1003

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15 కామెంట్‌లు:

 1. చన్నులు బట్టెను చిన్నారి చేతితో
  ****గురుగులు బట్టెను పెరిగినంత
  పలక బలపములు బట్టెను బడిలోన
  ****చేబట్టె డిగ్రీలు జాబు కొఱకు
  జిలకర బెల్లము తలపైన బెట్టెను
  ****కోమలి కరమును కోరి పట్టె
  సంతానము గలిగి సంచి చేబట్టెను
  ****నయముగ చేబట్టి నడక నేర్పె

  పొట్ట చేతబట్టి తిరిగె పురము పురము
  చేతికందిన పనిఁ జేసి చెలగి పోయె
  యవ్వనంబు చేజారగ నలిసిపోయె
  కాల మహిమచే చేతికి కర్ర వచ్చె!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మురియుచు యవ్వన మందున
  పరుగులు దీయంగ మనసు ప్రౌఢ త్వమునన్
  సురిగెను వడిదుడు కులలో
  కరిగిన క్షణకాల మందు కఱ్ఱను బట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ముసలి దనమున కుగు ఱు తు , ముఖము వడలు
  కాళ్ళు సేతులు బనిచేయ వెల్లపుడును
  కఱ్ఱ యుండును జేతికి కాటి కరుగు
  వరకు హాహత విధి,పగ వా డికినిల
  నుండ కూ డ దీ యవస్థ యొజ్జ లార !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కానలందు తిరుగ కరముపకారముఁ
  సేయుచుండు నెపుడు సేమమొసగు
  ముదిమి యందు జూడ మూడవ కాలయ్యె
  ఊత కర్ర యిదియె నుర్వి యందు.
  2పసితనమ్ము నందు బాలుడాడుకొనుచు
  నమ్మ కేలు బట్టి నడవ నేర్చు
  పరుగు దీయు పిదప పాదద్వయముతోడ
  కర్ర బట్టి నపుడు కాళ్ళు మూడు/మూడె.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కానలందు తిరుగ కరముపకారముఁ
  సేయుచుండు నెపుడు సేమమొసగు
  ముదిమి యందు జూడ మూడవ కాలయ్యె
  ఊత కర్ర యిదియె నుర్వి యందు.
  2పసితనమ్ము నందు బాలుడాడుకొనుచు
  నమ్మ కేలు బట్టి నడవ నేర్చు
  పరుగు దీయు పిదప పాదద్వయముతోడ
  కర్ర బట్టి నపుడు కాళ్ళు మూడు/మూడె.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చదువుల తోడన బాల్యము
  పదవుల భారమునొకింత పరువము నకటా
  సుదతీ సుతులవెత పిదప
  ముదుసలి కికచే తికర్ర ముదముగ వచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉయ్యలగామారి యూహల నడకకు
  ------పసిపాప పట్టుకు పాటుబడుచు
  రైతు నాగలిగాను రారాజు కునుకుకు
  ------పట్టె మంచంబుకు కట్టెవయ్యు
  ఇల్లు వాకిళ్ళకు యింటిదూలాలకు
  ------కిటికీలయందుండు కిటుకుగాను
  వృక్ష జాతినరుకు పక్ష మందునజేరి
  ------మానవ జాతికి మంచి గూర్చి
  బాల్య,యవ్వన, వృద్దాప్య దశలయందు
  కట్టె లేకున్నబ్రతుకులు గానరావు
  చేతి కర్రగ ముదసలి చేయి జేరి
  క్రింద బడనీక రక్షనుబొందుబరచు
  2.పలుకని చేతికర్ర తనవంతుగ చింతను కొంత బాపుచున్
  నిలచుట యందు నీడవలె నిత్యము వృద్దుని మార్గ దర్శిగా
  మెలిగెడి మేటి బుర్రవలె మేధయు లేకనె సాయమిచ్చు|నిన్
  దలచని వృద్దులెవ్వరిల ?దర్పము నిల్పగ శక్తి కర్రయే|

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పశుల బారినుండి పక్షిజాతులనుండి
  బురద నేల నుండి గిరుల యందు
  ముదుసలి తనమందు ముదముగా తోడుండి
  రక్ష జేయుగర్ర లక్షణముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చిన్నతనమున మాయమ్మ చేయి బట్టి
  నడక నేర్చితి భూమిపై కడు ముదమున
  నేడు ముదిమిన దేహము పాడు పడగ
  చేతికర్రయె నిలిబడె నూతముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 10. 1003వ చిత్రానికి పద్య రూపం
  [[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]

  నాన్న వేలు పట్టి నడిచిన బాల్యము
  పరుగు లందు కొనెను పరువ మందు ;
  ముదిమి లోన నడక మందగించె నకట
  చేష్ట లుడిగి నపుడు చేత కర్ర.

  విద్వాన్ ,డాక్టర్. మూలె రామమునిరెడ్డి.ప్రొద్దుటూరు కడప జిల్లా .7396564549

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పరువము జారగ నుబ్బిన
  నరములఁ దెలిసెను వయసది నడువగ కరమున్
  చిరుకర్ర లేక జరుగదు
  భురిక్కునన్ మూడు కాళ్ల ముసలయ్య ( మ్మ ) లనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  ఊతము తానై ముదుసలి
  జాతిని నడిపించు మిగుల సాయముగా వి
  ఖ్యాతి గడించెను కఱ్ఱయె
  చేతికి నాధార మగుచు జీవన గతిలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నన్నేనా ? బాగుందని మెచ్చుకున్నది ? ఐతె ధన్యవాదములండి

  రిప్లయితొలగించండి