26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

పద్య రచన - 1016

కవిమిత్రులారా,
“ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు...”
ఇది పద్య ప్రారంభం.
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యరచన చేయండి.

34 కామెంట్‌లు:

 1. " ఎక్కడకేగు వాఁడ నిపుడెవ్వని వేడుదు నేమి దిక్కు ? నా
  చిక్కులఁ దీర్పఁగాఁ గలుగు శేవధి యెక్కడ చిక్కు? శౌరి పే
  రుక్కునఁ జక్రమున్ విడువ నోమఁగ నెవ్వఁడు గల్గు నీశ్వరా ?
  యక్కట ! చచ్చితిన్ ! గయున కాయువు తీరినదింక నిక్కమౌ! "

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఎక్కడ కేగువాడనిపుడెవ్వని వేడుదు? తల్లిదండ్రులన్
  మక్కువతోడ కాంచకను మన్నన చేయక వెళ్ళగొట్టితిన్
  చక్కని వేశ్య నిత్యమని సంతత మామెను సన్నుతించితిన్
  మెక్కి మదీయ సంపదను మోసముతోడుత, నన్నువీడెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎక్కడ కేగువాడ నిపుడెవ్వని వేడుదు నేమి చేతు నే
  మ్రొక్కిన దైవమే ననిల మోడుగ జేసెను నెవ్వడిం క యీ
  చిక్కుల బారి న్గృపను బ్రోవును నీశ్వరు డే గతంచు నే
  మక్కువ తోడ నుంటినయ మాన్యుడ ! నన్నిక గావుమా మఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపుడెవ్వని వేడుదు దిక్కుదో చకున్
  మక్కువ తోడవ చ్చితిని మాయగ సిద్ధుని బోధలన్ వినన్
  జిక్కితి యీవరూ ధినివి శేషపు కోర్కల మోహమం దునన్
  గ్రక్కున ద్రోవజూ పినను గావుము సౌధము జేర్చగ నవ్యవా హనా

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రవరుని స్వగతము.............

  ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు మత్పురాకృతం
  బక్కట! శీతశైలవిలయాకృతి నాకు భయంబు సూపె నే
  దిక్కున కేగ గల్గెదు విధిన్ సరి దాటగ సాధ్యమౌనె నా
  యిక్కటులెట్లు తొల్గు పరమేశ్వర నీ పయి భారముంచితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. హిమాలయాలలో చిక్కుకు పోయిన ప్రవరుని స్వగతము

  ఎక్కడి కేగువాడ నిపుడెవ్వని వేడుదు నీలకంధరా!
  చిక్కదు దారి నా పురముఁ జేరగ నెట్టుల నో శివా! భవా!
  దిక్కిక నీవె యంచు నిను దీనుడనై స్తుతిఁ జేయుచుంటి నా
  చిక్కులఁ దీర్చి బ్రోవుమిక సిద్ధుని లేహ్యము దెచ్చెనక్కటాఁ .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రులకు నమస్సులు!

  (హరిభక్తుఁడగు నంబరీషునిపైఁ గినిసి, కృత్యనుం బ్రయోగింపఁగఁ, గోపించిన శ్రీహరి, దూర్వాసునిపైఁ జక్రాయుధమునుం బ్రయోగించిన వైనము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

  ఎక్కడి కేఁగువాఁడ? నిపు డెవ్వని వేడుదుఁ? జక్ర మీ విధిన్
  జక్కఁగ నాదు వెంటఁబడె! శంభుఁ డజుండును బ్రోవ మందురే!
  నిక్కపు విష్ణుభక్తునకు నేనిటు చేసితిఁ గీడు! పక్కి రా
  జక్కిదొరా! బిరాన ననుఁ జక్రము బారిని నుండి కావరా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మకరి పాలైన గజేంద్రుని ప్రార్ధన:

  ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు నార్త త్రాత దా
  నెక్కడ లోకనాధు డన నెవ్వడు దీనజనోద్ధరుండు దా
  నెక్కడ భక్తపాలుడన నెవ్వడు దానిట నన్ను పేరిమిన్
  మక్కువ జూపినిమ్మకరి మత్తుని జంపగ వేగ రాగదే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. డా. విష్ణునందన్ గారూ,
  గయోపాఖ్యానం ప్రస్తావనతో మీ పద్యం మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  పుండరీకుని వేదనగా మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  ప్రవరుని మాటలుగా మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  కొన్ని టైపాట్లు, కొన్ని దోషాలు, చివరిపాదంలో గణదోషం.. నా సవరణ.....
  ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపుడెవ్వని వేడుదు దిక్కుదోచదే
  మక్కువ తోడ వచ్చితిని మాయగ సిద్ధుని బోధ లెంచియున్
  జిక్కితి యీవరూధిని విశేషపు కోర్కెల మోహమందునన్
  గ్రక్కున ద్రోవ జూపి నను గావుము సౌధము జేర్చుమా శిఖీ.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  ప్రవరుని స్వగతంగా మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  ప్రవరుని వినుతిగా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  దుర్వాసుని మాటలుగా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  గజేంద్రుని ఆర్తిగా మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. “ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు వానలేక చే
  జిక్కిని పంట మొత్తము నశించెను దెచ్చిన అప్పులెల్ల నే
  నక్కట ! ఎట్లు తీర్చగల నాకలితో గల బిడ్డలాలికిన్
  బుక్కెడు కూడు నే నిడక పోయితి ఛీ బ్రతుకేల నాకికన్.''

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపుడెవ్వని వేడుదు రక్కసుండిటుల్
  దక్కిన పెన్వరంబెరుగ తానె మదీయశిరంబు నెంచెగా!
  చిక్కులు దీరుటెట్లనుచు శ్రీహరిఁ గోరగ శంభుడే యటన్
  జక్కని మోహినీ వలెను సాల్వుని జిత్తుల గూల్చివేయడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  రైతు నిస్సహాయతను వివరించిన మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  భస్మాసుర వృత్తాంతంతో మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఎక్కడి కేగువాడ నిపుడెవ్వని వేడుదు నేమి జేతు నా
  దిక్కని నమ్మియుంటి నిను దీనజనావన దారి జూపవే
  చక్కని రామచందురుడ సంకుల మైనజగమ్ము బెట్టుయీ
  చిక్కుల నుండి గాచి మది చింతను దీర్పవె రామదాసుకున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువర్యులకు నమస్సులు. నా పద్యం కూడా పరిశీలించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఎక్కడకేగువాడనిపుడెవ్వనివేడుదు నెట్టివేతువా
  చక్కని యిల్లునిచ్చితిని చాకిరికిన్ పని వారి పెట్టితిన్
  మక్కువతో కొనిచ్చితిని మానిని చీరలు సారెలెన్నియో
  చక్కగ బుద్ధి చెప్పితివి సానిని నమ్మిన నాకు చెప్పుతో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఎక్కడి కేగువాడ నిపు డెవ్వనివేడుదు రామరాజ్యమే
  మక్కువటంచు దెల్పుచు సమానత జూపక విద్య నేర్వగా
  టక్కరి మాట|మూటలకు టక్కున జేరు మటన్న సంస్థలే
  ఎక్కువగాగ ?విద్య విలువెక్కడ?లోకపుతీరు మారదా?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఎక్కడి కేగువాడ నిపు డెవ్వని వేడుదు నేమిజేయుదున్
  జిక్కితి నిట్లు నీ మకరి జేతికి బీల్చెను నాదు శక్తులన్
  స్రుక్కితి సత్తువ ల్లుడుగ సోమదివాకర దివ్యనేత్రుడా
  మ్రొక్కెద మీ పదంబులకు బ్రోవగ రావె దయాంతరంగుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  పుండరీకుని ప్రస్తావించిన మీ పద్యాన్ని గురించి వ్రాసినట్లు బాగా గుర్తు. తీరా చూస్తే సుబ్బారావు గారిని సంబోధించి మీ పూరణను ప్రస్తావించాను. మన్నించండి.
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  పొరపాటున అన్నపరెడ్డి వారికి పెట్టవలసిన మీకు పెట్టాను. మన్నించండి.
  ఒక ఆర్తుని విన్నపంగా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘గతి+అంచు’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది.
  *****
  శైలజ గారూ,
  గోపన్న ఆర్తిగా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  వేశ్యాలోలుని పతనాన్ని గురించిన మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  విద్యావ్యాపార బాధితుని బాధగా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  గజేంద్రుని ఆర్తిని వివరించిన మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘సత్తువల్+ఉడుగ’ అన్నప్పుడు ‘సత్తువ లుడుగ’ అవుతుంది. ద్విత్వం రాదు. ‘సత్తువ ల్విడగ/ సత్తువ ల్దొలగ’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. విష్ణునందన్ గారు,
  శౌరి పేరుక్కున - అర్థం తెలియడం లేదు. దయచేసి చెప్పగలరు.

  సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు,
  చివరిపాదంలో మె-మో యతి ఎలాగ?

  ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు నెన్ని జన్మలన్
  చిక్కుచునుందునయ్య, హరి! చిక్కగు లెక్కనుఁ దీర్పరాదు; నీ
  కక్కర లేనిచోనెవరు కందురు ,నన్నిక నుద్ధరింత్రు? నే
  దిక్కని నిన్నె నమ్మితిని, దేవ! పరాత్పర! పాహి పాహి మాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. లక్ష్మీదేవి గారూ ,

  "అక్కట ! యమ్మహారణమునందు వియచ్చర కోటి తోడఁ బే
  రుక్కునఁ బోరి యేను మృతి నొందఁగ నేరన యట్టులైన నీ
  తక్కువపాటు లేక ప్రమదంబున దేవ పదంబు నొందెదన్
  మిక్కిలి యైన కీర్తియును మేదిని యందు వెలుంగు నిత్యమై " ---- ఈ పద్యం దుర్యోధనుని స్వగతం. సందర్భం ఘోషయాత్రా సందర్భ సమయ గంధర్వ రాజ పరీభూతుడై, పాండవ మధ్యమ దయా సంప్రాప్త జీవనుడై , మరలి వచ్చి , ప్రాయోపవేశానికి సిద్ధపడిన వేళ. మహా భారతం. అరణ్య పర్వం.

  పేరు - అతిశయించిన అని , ఉక్కు - శౌర్యము : ---- పేరుక్కు = అతిశయించిన శౌర్యమని అర్థం. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఎక్కడ కేగువాడ నిపుడెవ్వని వేడుదు నేను భూతలం
  బెక్కడ జూసినా ఖలుల ఖేల వినాశక హేల దేవ! నీ
  వెక్కడ గానరావు వెతుకుటెక్కడ నిన్ను కరాళ నేలలో
  దిక్కునచోట చెప్పుమని తీరదు నీ వ్యధ యంటు నవ్వరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కృష్ణారావు గారూ,
  శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది. ముందుగా మిమ్మల్ని ఈ బ్లాగులో చాలా రోజులుగా పద్యాలు వ్రాస్తున్న ‘భాగవతుల కృష్ణారావు’ గారు అనుకున్నా. మీ ప్రొఫైల్‍ను, ఇండియాగేట్ బ్లాగు చూసి మీరు నిష్ణాతులైన పాత్రికేయులని తెలుసుకున్నాను. విశ్లేషణాత్మకమైన మీ వ్యాసాలు రెండు చదివాను కూడా. చాలా సంతోషం.
  ఇక మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  కాకుంటే కొన్ని దోషాలు... ‘..జూసినా’ అనడం వ్యావహారికం. పద్యాలలో గ్రాంధికమే శోభిస్తుంది. అక్కడ ‘...జూచినన్’ అనవలసి ఉంటుంది. మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘గానరావు వెతుకు’ అన్నచోట ఒక లఘువు ఎక్కువయింది. ‘దిక్కున్నచోట’ అన్నది ‘దిక్కునచోట’ అన్నారు. ఈ చిన్న చిన్న లోపాలను సవరించుకుంటే మీరు చక్కని పద్యాలను వ్రాయగలరు. అంతటి శబ్దసంపద మీకున్నది. స్వస్తి!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఇది నన్ను నేను పరీక్షించుకొనే దిశలో తొలి ప్రయత్నం. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పద్యాలు రాసేవాడిని. తప్పులుంటాయని, విజ్ఞులు సరిదిద్దుతారని తెలిసే సాహసించాను. మీ అభిమానానికీ, ప్రోత్సాహనికీ కృతఙ్ఞతలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:

  ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపుడెవ్వని వేడుదు దిక్కుదోచదే!
  చక్కని సోదరుల్ సొలసి చచ్చిరి నాకడ నొక్కరొక్కరే
  స్రుక్కుచు సోలుచున్ వడిగ సుందరి ద్రౌపది నేలగూలెనే
  కుక్కొక టొక్కటే మిగిలె కూరిమి గూరుచు తోడునీడగా :)

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఎక్కడ కేగువాఁడ నిపు డెవ్వని వేడుదు దారితెన్నులున్
  చిక్కడ పల్లిలో దిగితి చీకటి నందున బస్సు నాపగా
  కుక్కలు వెంబడించగను కొట్టను జాలక బీరుకాయతో
  ముక్కుకు సూటిగా చనెద ముచ్చట తీరగ వెక్కివెక్కుచున్

  హిక్...హిక్...హిక్..

  రిప్లయితొలగించండి