17, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

గణేశ స్తుతి

గణేశ స్తుతి

స్వాగత వృత్తము….
శ్రీ గణేశ! ఘన చిత్సుఖ దాతా!
శ్రీ గిరీశ సుత! శ్రేష్ఠ! వరిష్ఠా!
యోగి రాడ్వరద! యోగ విశేషా!
స్వాగత ప్రమథ వర్గ! నమో ఽహమ్! (1)

ప్రమాణి వృత్తము….
గజాననా! ఘనాకృతీ!
ప్రజావళి ప్రమోద! స
ద్ద్విజ స్తుత! స్థిరా! చతు
ర్భుజా! నమో ఽస్తు తే ఽనిశమ్! (2)

ప్రణవ వృత్తము….
హేరంబా! మిత హిత సంతోషా!
గౌరీ నందన! కరి మూర్ధన్యా!
సూరి ప్రాకట శుభ సంశ్లోకా!
భూరి క్షత్ర! విముఖ! వందే ఽహమ్! (3)

శాలినీ వృత్తము….
సారాచారా! నీత సత్పుణ్య దాతా!
పారాశర్యామోద బాష్పోత్సుకా!
క్రౌంచారి భ్రాతా! భూరి సమ్మోద పాత్రా!
ధీర స్తుత్యా! హే ద్విదేహ ప్రభాసా! (4)

వంశస్థము….
నమో నమో విఘ్న వినాశకాయ తే!
నమో విచిత్రాయ! వినాయకాయ తే!
నమః పవిత్రాంచిత నామకాయ తే!
నమో సదాదాన! ఘనాయ తే నమః! (5)

వన మయూరము….
హేరుక! భవాత్మజ! మహేంద్ర నుతగాత్రా!
ధీర! సుముఖ! ప్రముఖ! దివ్య దరహాసా!
ఘోరతర సంసృతి వికూప తరణాప్తా!
చారు రుచి దంత కులిశ ప్రహరణాఢ్యా! (6)

స్రగ్విణీ వృత్తము….
పార్వతీ నందనా! భారతోల్లేఖనా!
సర్వ గర్వాపహా! ఛాత్ర విద్యోదయా!
ఖర్వ విఘ్నోన్నతా! కార్య సిద్ధిప్రదా!
శర్వ పుత్రాగ్రజా! శాంత మూర్తీ! నమః! (7)

ఇంద్ర వంశము….
జీవేశ! సర్వోత్తమ! చేతన ప్రదా!
దేవస్తుతా! శాంకరి! ధీవిశేష! ది
వ్యా! విశ్వ సంపూజిత! వక్రతుండ! ఢుం
ఠీ! వేద వేద్యా! ఘన తేజ! తే నమః! (8)

భుజంగ ప్రయాతము….
ద్విపాస్య! త్రిధామ! త్రిధాతు! ప్రసిద్ధా!
సుపర్వ ప్రమోదా! శుభాంగా! వృషాంకా!
కపిత్థాత్త సంపృక్త భుక్త ప్రహృష్టా!
కృపాంభోధి! కుబ్జాకృ తీశా! నమస్తే! (9)

శుభం భూయాత్…..

గుండు మధుసూదన్

(‘మధురకవనంబ్లాగునుండి ధన్యవాదాలతో...)

7 కామెంట్‌లు:

 1. అద్భుతం మధుసూదన మిత్రమా! గణేశుడు పరవశించి ఉంటాడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విశేషవృత్తములతో విఘ్నపతిని నుతించినట్టి నన్ను, నా పద్యములను మెచ్చి యభినందించిన సుకవి మిత్రులు శ్రీ వి.ఎస్.ఆంజనేయులు శర్మగారికి, శ్రీ గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రిగారికి మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతాంజలులు!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నమస్కారములు
  రకరకముల వృతములతో గణేశస్తుతిని మాకందించి నందులకు ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి