20, సెప్టెంబర్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1794 (ఆడువారు బొంకు లాడువారు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఆడువారు బొంకు లాడువారు.

40 కామెంట్‌లు:

 1. నీతి వంతులైన నేతలెవ్వరు లేరు
  నేడు దేశమందు నిక్కముగను
  తుదకు నేతలయ్యె దొంగనాటకముల
  నాడువారు బొంకు లాడువారు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. 1.ఆ.వె:వేదికలను యెక్కి విశదముగా పల్కి
  బాసలెన్నొ యొసగి బలిమి పెంచి
  యేరు దాటగానె తీరుమార్చుచు మాట
  లాడువారు బొంకు లాడు వారు.

  2ఆ.వె: అవసరంబు కొరకు నతిశయోక్తులనాడి
  పనులు జరుపు కొనుచు బడుగు బీద
  వారి కెల్ల మంచి వాగ్ధాటి జూపుచు
  నాడు వారు బొంకు లాడు వారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తుదకు నేతలైరి...’ అనండి.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటిపూరణలో ‘వేదికలను+ఎక్కి’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘వేదికలను నిలిచి’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. పురుషు లందు పుణ్య పురుషులై కొందరు
   వెలుగు చుండు విధము విశ్వ మందు
   తరుణు లందు తరచి పరికింపగా కొంద
   రాడు వారు బొంకు లాడు వారు

   తొలగించండి
 5. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవపాదం చివర గణదోషం. ‘పరికించగా కొంద...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆట లన్ని నీతి కాలవాలంబన
  నొప్పు పగలు వీడి యుండ వలయు
  గాని యిపుడు విజయ కాంక్ష యధికము నే
  డాడువారు బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆడువారు బొంకు లాడువారు గలరు
  నియమమేమి లేక నిందలుంచు
  బాలురిందు కొంత బాధ్యత మరచిన
  ఆటలాడి ఫలమ? ఆయసంబె

  రిప్లయితొలగించండి

 8. దినకరు కిరణ తాపము తీవ్ర మాయె
  గంగ! కాలుచున్నది నేల కాలు మోప
  పగుల గొట్టగ రాళ్ళను పగటి పూట
  వెళ్ళు చుంటివి చెప్పులు వేసుకొనుము.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆడు వారు బొంకు లాడు వారనుటను
  మంచి కాదు మనకు మాన నీయ !
  తిరగ బడుదు రుమఱి దినముది నమ్మును
  కూడు దొరక దండి కొంచె మైన

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మగువ లైన నేమి మగవారయిన నేమి
  సత్య వంతు లవరు సకల జనులు
  వాంఛితముల నొంద వసుధలో పురుషులు
  ఆడు వారు బొంకు లాడు వారు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అమ్మ! జాతి పితకు నంతయు గుండేల?
  నిక్కమాడునట్టి నేత కాన!
  తెలిసె నమ్మనాకు తీరైన సత్యమ్ము!
  యాడు వారు బొంకులాడువారు!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  ఇదెప్పుడో పద్యరచనకు ఇచ్చిన చిత్రం పై వ్రాసిన పద్యం అనుకుంటాను. పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సత్యమ్ము+ఆడువారు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘సత్యమౌ| నాడువారు...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గురువు గారికి నమస్సుమాంజలులు నా మూడవ పూరణము

  పేదతనము చేరు జూదమాడెడువారిఁ
  జూడ సానుభూతి శూన్య మగును
  వ్యసన పరుని బతుకు వ్యధలుజేరగ జూద
  మాడు వారు బొంకు లాడు వారు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ మూడవపూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.
  అక్కడ సంధి చేస్తే తెలుప దలుచుకున్న విషయం తేలి పోవడమే కాకుండా అన్వయం సరిపోదేమో ననిపిస్తుంది.
  సవరించిన పద్యం పరిశీలించ ప్రార్థన :
  అమ్మ! జాతి పితకు నంతయు గుండేల?
  నిక్కమాడునట్టి నేత కాన!
  సత్యమెరిగి తమ్మ! జడవేయు జుట్టుతో
  నాడువారు బొంకులాడు వారు!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సీనిమాలలోన చిత్ర విచిత్రమౌ
  పాత్ర లెన్నొ వేసి ప్రజల మనసు
  రంజిలగను జేయ రంగువేసుకొనియు
  ఆడువారు బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సంతతమ్మునెదుటి శాలలో సరసమ్ము
  లాడువారు, బొంకులాడువారు
  పడుపు వృత్తినున్న పంకజాక్షులు సుమ్మ
  పాడువృత్తి నాపు ప్రభువులేడు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సాదమొందు చుంద్రు సంతతమ్మును వాదు
  లాడువారు బొంకులాడువారు
  సాధు గుణము గల్గు సాత్విక జీవులు
  మోక్షమార్గమందుఁబోవుచుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ సవర్ంచిన పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మాటరాని మూగ నోట పశుగణమ్ము
  నాడలేదు బొంకు లాడబోదు.
  మాటలాడగలుగు మగవారును మరియు
  నాడువారు బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దొంగ పనులు జేసి దొరవోలె నటియించి
  మభ్య బెట్టి జనుల మాట మార్చి
  పాప భీతి లేక పలునాట కముల
  నాడు వారు బొంకు లాడు వారు


  రిప్లయితొలగించండి
 22. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 23. నీతి సూత్రములను నేర్పుగా వల్లించి
  ప్రజల మభ్య పెట్టి ,ప్రభుత యందు
  తమ పలుకుబడి యధికమనుచు నటన
  మాడువారు బొంకు లాడువారు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి


 25. ఉర్వికింత గూడ నుపయోగ పడబోరు
  జీవితమున పైకి చేరిపోరు
  పైకి మంచి తనము పాటించి నాటకా
  లాడువారు బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 27. కల్ల లాడు గుణము కలవారు మహిళలు;
  ఎల్ల వేళ లందు నెగ్గులేక
  సత్య భామ దాసి చక్కని దృష్టాంత
  మాడువారు బొంకులాడువారు .
  విద్వాన్ ,డాక్టర్ ,మూలె రామమునిరెడ్డి ,ప్రొద్దుటూరు కడప జిల్లా 7396564549

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మూలె రామముని రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మహిళలు+ఎగ్గులేక’ అన్నచోట విసంధిగా వ్రాసారు. ‘కల్ల లాడు గుణము గలవారు కద కాంత| లెల్లవేళలందు...’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 29. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావుగారి పూరణ

  పొగను త్రాగరాదు పోవు నారోగ్యము
  లని పొగాకు పంటలనుమతించి
  మద్య మమ్మకముల మాన్పెద మను మాట
  లాడువారు బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మహిళ లందు గూడ మమతల పెన్నిధుల్
  చాల గలరు చూడ జగతి యందు ;
  నాగ మాంబ వంటి నాయకు రాన్డ్రైన
  యాడువారు బొంకులాడువారు .
  నాగమ్మ అనగా అన్న దమ్ములైన నలగామ రాజాదులకు యుద్ధము కల్పించిన నాయకురాలు నాగమ్మ
  విద్వాన్,డాక్టర్ మూలె రామమునిరెడ్డి ప్రొద్దుటూర్ కడప జిల్లా 7396564549

  రిప్లయితొలగించండి

 32. శ్రీగురుభ్యోనమః

  దూరవాణి లొన దొరవోలె మాటాడి
  నిల్వయున్న ధనము నెలవు మార్చు
  మోసగాండ్ర నెన్న బోకిరుల్, కపటమ్ము
  నాడువారు, బొంకు లాడువారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. డా. మూలె రామముని రెడ్డి గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. వ్రేలి కొసల బెట్టి బోలెడు దారాలు
  దైవమాడు చుండె పావు లాట
  సత్య సంధులైన, సర్వేశు నాటలో
  నాడువారు, బొంకు లాడువారు!!!


  వెదకి జూడ గలమె వేదభూమిన మనము
  నిత్యసత్య వ్రతుని నిజముగాను
  కంకిభట్టుకైన బొంకక తప్పెనా
  నాడువారు బొంకు లాడు వారు !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. శైలజ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవపూరణలో ‘వేదభూమిని’ అనండి. ‘కంకుభట్టు’ను ‘కంకిభట్టు’ అన్నారు.

  రిప్లయితొలగించండి