3, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 100


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
చం.      అరి(జనలోకభీకరుఁడునై తన భీషణశక్తిచేతఁ దా
గురుబలమున్) మహాదనుజకోటినిఁ గూల్చెను; మాల్యవంతు నా
శర(ఘనసేనఁ దోలు పృథుశల్యునిఁ జంపె యుధిష్ఠిరుండు నొ
ప్పు రణమునన్) వరుం డనిలపుత్రుఁడు దారిని; మంచె లక్ష్మణున్. (౧౧౫)

భారతము-
కం.       జనలోకభీకరుఁడునై
తన భీషణశక్తిచేతఁ దా గురుబలమున్
ఘనసేనఁ దోలు పృథుశ
ల్యునిఁ జంపె యుధిష్ఠిరుండు నొప్పు రణమునన్. (౧౧౫)

టీక- శక్తిచేత = (రా) బలముచేత, (భా) శక్తియను నాయుధముచేత; (రా) గురుబలమున్ = గొప్పసేనను, (భా) కురుబలమున్ = కౌరవసేనను; ఆశర - (రా) రాక్షసుల, పృథుశల్యుని = గొప్పబాణములు గలవానిని, (భా) గొప శల్యుని; యుధిష్ఠిరుండు = (రా) యుద్ధమునందు స్థిరమయినవాఁడు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి