9, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 106


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.        అగ్నిలోఁ జొప్పించి, యతివపాతివ్రత్య
ముఁ బరీక్ష సల్పి రాముండు ప్రీతి
బ్రహ్మేంద్రముఖ్యామరనుతులఁ గొని, తండ్రి
బ్రత్యక్షమైనంత భక్తి నెఱగి,
యవనిజాతాలక్ష్మణాదులతోఁ బుష్ప
కము నెక్కి వచ్చి గరిమ నయోధ్యఁ
బట్టాభిషిక్తుఁడై ప్రబలెఁ దమ్ములు గొల్వఁ;
బుత్రులను గుశలవులనుఁ గాంచె;
గీ.         (సలిపె హయమేధ మత డలర లలి బుధులు;
ప్రజలు రామరాజ్యము మఱువన్) జన మని
(బలువిడలరొంద నేలెను; నెలకుఁ దిగ జ
డు లొలసెఁ బ్రజ నీతిగనెఁ గడున్) సుఖమున. (౧౨౧)

భారతము-
కం.       సలిపె హయమేధ మత డల
ర లలి బుధులు;ప్రజలు రామరాజ్యము మఱువన్
బలువిడలరొంద నేలెను;
నెలకుఁ దిగ జడు లొలసెఁ బ్రజ నీతిగనెఁ గడున్. (౧౨౧)
టీక- (రెంటికి) హయమేధము = అశ్వమేధయజ్ఞము; తిగ జడులు = మూడువానలు; పలువిడి = ఎక్కువ.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి