20, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

పద్యరచన - 712 (ఆర్త రక్షణము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"ఆర్త రక్షణము"

15 కామెంట్‌లు:

 1. ఆర్త రక్షణ మయ్యది యవస రంబు
  మహిని బుట్టిన బ్రతి యొక్క మాన వునకు
  సాటి మనుజుని మనిషిగా సాకు నతడు
  పుణ్య పురుషుల యందున గణ్యు డగును

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తగిన వారి నెన్నుకొని
  తమకు తామే ఆర్తరక్షకు లైనారు ప్రజలు !
  దేశానికి దరిద్రం వదిలింది !

  01)
  ________________________

  ఆర్తకంఠధ్వని - నారాటపడు ప్రజ
  నాదుకొనెడి వారి - నాడి పోయు
  యల్ప బుద్ధివారి - కధికార మిడకుండ
  నార్తరక్షణొందె - నఖిల జనులు !
  ________________________
  ఆర్తకంఠధ్వని = ఏడుపు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సిరితో తూగెడు వేళని
  హరియైనను దలవలేదు యార్తుని గావన్
  బరిమార్చె చక్రి మకరిని
  కరివరదుండై శరణము కదిలించంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆర్తునిఁ గావగఁ బొందిన
  కీర్తిఁ గలిగినట్టి దేవ! కృష్ణా! యీ లో
  కార్తినిఁ గనుమా, కావగ
  స్ఫూర్తిని రమ్మా! యణచగ శోకాగ్నులనున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తండ్రిని వధియించి తనయుని గాచిన
  ...........యా మహా విష్ణువు దార్త రక్ష
  మకరిని ఖండించి మత్తేభమును గాచి
  ..........నట్టిది శ్రీహరి యార్త రక్ష
  మానము రక్షించి మానిని గాచిన
  ..........యట్టిది మాధవు నార్త రక్ష
  గోవర్ధనము నెత్తి గోపకాళిని గాచి
  ..........నట్టిది గోవిందు నార్త రక్ష

  అన్యమెరుగక మదిలోన ననవరతము
  నన్ను స్మరియించు వారి ననన్య కరుణ
  నేలు కొందును నిజమని యింపు మీర
  పలుకు దేవుని ప్రార్థింతు పరమ భక్తి.


  రిప్లయితొలగించండి
 6. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కంఠధ్వని’ అన్నచోట గణదోషం. ‘ఆర్తకంఠఘోష నారాటపడు..’ అందామా? ‘ఆడిపోయు/ నల్ప...’ అనండి.
  *
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘వేళను’ అనండి. ‘లేదు + ఆర్తుని’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘లేదె యార్తుని’ అందామా?
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ సీసపద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శరణుఁ గోరినట్టి శత్రువునైనను
  సాకునట్టి మేటి జాతిమనది
  యార్త రక్షణమ్ము నాచారముగఁ జేసి
  విశదపరచె పూర్వ వేదములును

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గురుదేవులకు ధన్యవాదాలు. సవరించిన పద్యం :
  సిరితో తూగెడు వేళను
  హరియైనను దలవలేదె! యార్తుని గావన్
  బరిమార్చె చక్రి మకరిని
  కరివరదుండై, శరణము కదిలించంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆర్త రక్షణంబు కర్తవ్యముగనెంచి
  ప్రతిన బూనవలెను పౌరులెల్ల
  సాటి ప్ రాణులకును సాయపడుటకన్న
  మానవునికి మోక్ష మార్గమేది

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆపద గొని చెంత కరుదెంచి వచ్చిన
  వారి నాదు కొన్న మానవులను
  దైవసములుగాను తలచుచుందురు కాన
  ఆర్త రక్షణమ్ము కీర్తి దెచ్చు!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  పద్యరచన:ఆర్త రక్షణ
  అడవిలో నిండు గర్భిణీ హరిణి యొకటి
  ప్రసవ వేదన పడుచుండె.వర్ష పాత
  మవగ నతి కష్టమున లేవ, వ్యాధు డొకడు
  కంట బడెను శరమును వింట దాల్చి
  వెనుకదూరాన కనుపించె వె౦బడి౦ప
  చిరుత యొక్కటి.ప్రక్కల నరసి జూడ
  లోయ యొక వైపు,భీతి గొల్పుచునదియును
  గానుపించెను నేదారి గానరామి
  నేమిసేతును దైవమా నీవె దిక్క
  టంచు కన్నులు మూసి ప్రార్థించె లేడి
  అంతలో మెరసె నత్యంత వింత కాంతి
  పిడుగు పాటాయె తోడ్తోడ వెడగు పడగ
  గురిని తప్పిన శరమున చిరుత జచ్చె
  పరుగు తీసెను వ్యాధుడు భయముజె౦ది
  ప్రసవమాయెను హరిణికి బాధ మరచి
  ప్రేమ మీరగ పసికూన వీపు నాకె
  ఆర్తరక్షణ సేయంగ హరి యమరగ
  మూగజేవుల యాపదల్ మొక్కవోవు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ ఖండిక బాగున్నది. అభినందనలు.
  నాల్గవ పాదంలో "శరమును" అన్నచోట గణదోషం. "శరమ్మును" అనండి.
  పదకొండవ పాదంలో "అంతలో' అన్నచోట గణదోషం. `అంతట" అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కవిమిత్రులకు మనవి...
  ఈమధ్య కొందరి పద్యాలలో టైపు దోషాలు ఉంటున్నాయి. బహుశా వారు లేఖినిలో పైన బాక్సులో ఇంగ్లీషులో టైపు చేసి క్రింది బాక్సులోని తెలుగును పరిశీలించకుండా కాపీ - పేస్ట్ చేస్తుండవచ్చు. దయచేసి మీరు కాపీ చేసే ముందు ఒకసారి పరిశీలించవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి