7, అక్టోబర్ 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 104


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
ఉ.       రోసము మించగా (నరవరుండు నతండు నొనర్చి రాజి)నిన్
వేసెను రాముఁడున్ (బలిమి భీషణలీలనుఁ బద్మజాస్త్ర) మె
చ్చౌ సరి నెన్ని బా(ములను, నారిపు తేజము మొత్తె; వేగ) నా
దోసినిఁ గూల్చెఁ, దద్(విజయు దోర్బల మర్మిలి వేల్పు లెన్నఁ)గన్. (౧౧౯)

భారతము-
గీ.       నరవరుండు నతండు నొనర్చి రాజి
బలిమి భీషణలీలనుఁ బద్మజాస్త్ర
ములను, నారిపు తేజము మొత్తె; వేగ
విజయు దోర్బల మర్మిలి వేల్పు లెన్న. (౧౧౯)

టీక- నరవరుండు = (రా) రాముఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; ఆజి = యుద్ధమును; పద్మజాస్త్రము = బ్రహ్మాస్త్రము; (రా) ఎచ్చౌ = హెచ్చగు; బాముల = కష్టముల; విజయ = జయశీలుని; దోర్బలము = భుజబలము; అర్మిలి = ప్రేమ.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి