21, సెప్టెంబర్ 2010, మంగళవారం

చమత్కార పద్యాలు - 29

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 2 ( అగ్ని )
సీ.
మేష వాహనుఁడు, సుస్మితుఁడు, చతుశ్శృంగ
ధరుఁడు, విస్ఫురిత పక్షద్వయుండు,
సప్త సంఖ్యార్చిరంచద్బాహు జిహ్వుండు,
మహనీయ పాద పద్మత్రయుండు,
స్వాహా స్వధా సతీ సహిత పార్శ్వద్వయుం,
డరుణ సువర్ణ భాస్వర తనుండు,
లోహిత మహిత విలోచనుఁ, డాజ్య పా
త్రస్రుక్స్రువాదికోద్యత కరుండు,
తే.గీ.
అఖిల పితృదేవతార్పిత హవ్య కవ్య
ధరుఁడు, సర్వతోముఖుఁడు, నిత్యశుచి, యనలుఁ,
డిహపరానందముల నిచ్చి యెల్ల వేళ
నంచితోన్నతి మిమ్ము రక్షించుఁ గాత!
- అజ్ఞాత కవి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి