22, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

చమత్కార పద్యాలు - 31

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 4 ( నిరృతి )
సీ.
నర వాహనుండు, బంధుర ఖడ్గ హస్తుండు,
వర చర్మ ధరుఁడు, కర్బుర శరీరుఁ,
డతుల జగద్రక్షణాంచత్కృపానిధి,
చటులోగ్ర యామినీ సంచరుండు,
సన్మార్గ రోధి దుష్ట నిశాచర వ్రాత
వారకుం, డురు బలాధారకుండు,
నురుతర కుటిల నీలోన్నత కేశుండు,
నికషా వధూమణీ నిత్య రతుఁడు,
తే.గీ.
మహిత బల వైభవోద్దండ మండితుండు,
కింకిణీ రవ భూషణాలంకృతుండు,
మృదుల వచనుండు, నైరృతి మీకు నొసఁగు
చిరతరారూఢ భోగ విశేషములను.
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి