23, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

చమత్కార పద్యాలు - 32

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 5 ( వరుణుడు )
సీ.
మహనీయ సమదోగ్ర మకర వాహనుఁడు, క
చ్ఛప మీన నక్రాది జంతు విభుఁడు,
పద్మినీ మానస పంజర కీరంబు,
ఫణగణాంచిత నాగపాశ ధరుఁడు,
భీకరాకార గుంభిత కనత్కల్లోల
వారి సంభృత వార్ధి వల్లభుండు,
నూత్న తృణగ్రాహి, రత్న విభూషితుం,
డఖిల జగద్వర్ష హర్ష దాత,
తే.గీ.
దుష్ట నిగ్రహకారి, యుత్కృష్ట మహిముఁ,
డభయ హస్తుఁడు, కరుణారసార్ద్ర హృదయుఁ,
డమృత జీవన మొనగూర్చి యన్వహంబు
వరుణ దేవుండు మిమ్ముఁ గాపాడుఁ గాత!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి