22, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

చమత్కార పద్యాలు - 30

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 3 ( యముడు )
సీ.
మహిష వాహనుఁడు, సమ్యగ్ధర్మ పాలుండు,
దారుణ తర దీర్ఘ దండపాణి,
దివ్య కాళింది నదీ సోదరుఁడు, నీల
వర్ణుండు, కమలినీ వర సుతుండు,
గత జన్మ కర్మ సంచిత ఫలదుఁడు, యుధి
ష్ఠిర గురుఁ, డమృత నిషేచనుండు,
గంధవతీ మనః కాసార సంచార
సంగతానంద చక్రాంగ విభుఁడు,
తే.గీ.
విష్ణు రుద్రాది భక్తి వర్ధిష్ణు హితుఁడు,
దక్షిణేశుండు, ధర్మ విచక్షణుండు,
శమనుఁ డనురక్త చిత్తుఁడై యమర మమ్ము
నాయురారోగ్య యుక్తులఁ జేయుఁ గాత!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి