30, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

చమత్కార (చాటు) పద్యాలు - 38

ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ! - 3
సీ.
లవణ వారాశి కోలకుఁ దెచ్చె నీ రాజు
నగుచు నంబుధి దాఁటినాఁడ వీవు;
రాతి నాతిగఁ జేసి రక్షించె నీ రాజు
మకరి నంగనఁ జేసి మంచి తీవు;
మాయల మారీచు మడియించె నీ రాజు
చెడు కాలనేమి నుక్కడఁచి తీవు;
లంకేశుఁ ద్రుంచె నాలములోన నీ రాజు
వెస లంక నీఱు గావించె తీవు;
తే. గీ.
ఆశ్రితావనుఁ డగు రాము నంత రాజు
పతిహితుండగు నీ వంటి బంటు గలఁడె?
మహిత శ్రీరామ పదభక్తిమద్విధేయ!
ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి