30, మే 2013, గురువారం

పద్య రచన - 357 (మిత్రుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మిత్రుఁడు”

10 కామెంట్‌లు:

 1. అఖిల లోకములకు నాప్తమిత్రుడు రవి
  ....సకల విశ్వమునకు సాక్షి యతడు
  జీవతతుల కమిత చేతనత్వమ్ము గూర్చు
  ....సఖుడతండు సారసముల కెల్ల
  ఆశ్రయించువారి కారోగ్య సుఖదాత
  ....కనుల లోని వేల్పు, కాంతిదాత
  చీకటులను బాపి చేకూర్చి కాంతులు
  ....వెలుగ జేసెడు మణి విశ్వమునకు
  ఆదినారాయణుండును వేదవేత్త
  ఆదితేయుండు కాలనియామకుండు
  పద్మినీ వల్లభుడు నుషా ప్రాణవిభుడు
  నగు జగద్ధితు వినుతించి యంజలింతు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిత్రుడను పదమున కర్ధ మే రవియు మ
  ఱి యును జెలికాడు నిరువురు చేయు దురు ప్ర
  జలకు మేలును ,హితమును జక్క గాను
  మంచి మిత్రుని బొందుడు నంచితముగ .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కాలమెల్లను తోడునీడగ కష్టమందున సాయమై,
  చాల మేలునుఁ జేయుచుండగ సఖ్యభావన చాలుగా!
  నేల నింగినిఁ బోలి యున్నను నెయ్యమెప్పుడు స్వచ్ఛమే,
  బాలలందున మైత్రి యేర్పడ పట్టువీడక నుండదే!

  నాటి కృష్ణ కుచేలుకు నైన స్నేహ
  మెల్లరకు విదితమ్మదె హృద్యమైన
  గాథ! వినగ నానందము గాదె నేడు
  కూడ! మిత్రుని విలువయె గొప్పదగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అమ్మా! శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి గారూ!
  మీ పద్యములు బాగుగ నున్నవి. తేటగీతి మొదటి పాదములో నాటి కృష్ణ కుచేలురదైన స్నేహ" అని అందాము.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నేమాని పండితార్యా ! మీ సుర్యస్తుతి నిత్య పారాయణమునకు తగియున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలిమి కంటె జగతి చెలిమి మిన్న యటంచు
  నేడు దొరక రిపుడు నేస్తు లెవరు
  కతలు జెప్పి మదిని వెత లందు పడ ద్రోసి
  కపట మైత్రి దొరకు కలి యుగమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. taanu kaalucunna tana vaarikeppuDu
  velugu paMcuvaaDu viSwamaMdu
  niyama mepuDu daaTaneekuMDa melagucu
  melaguvaaDu cooDa mitruDagunu.

  రిప్లయితొలగించండి