18, మే 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1056 (కన్నులు మూసి కాంచితి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

25 కామెంట్‌లు:

 1. ఖిన్నుడనై రణంబున స్వకీయ విషాదము నర్జునుండ, నే
  వెన్నుని తోడ జెప్ప, తన విశ్వ విశాల మనోజ్ఞ రూపమున్
  కన్నయ చూపి, ’గీత’ను ప్రకాశ మొనర్చగ - మ్రొక్కి భక్తితో
  కన్నులు మూసి, కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కన్నుల కీవె కన్నువయి జ్ఞాన వికాసము బెంపుజేయు నిన్
  కన్నుల తోడ జూడగలనా? లలితాంబిక! మానసంబులో
  నిన్ను స్మరించి భక్తిమెయి నే దహరాభ్ర పవిత్ర సీమలో
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి 3. కన్నులు వేయి గల్గు సురకాంతుడు నైనను గాంచ నోప డా
  వెన్నుడు లోక మెల్లెడను వెల్గుల నింపును, భక్తి యౌన్నతిన్
  గన్నులు నిల్పి యంగములఁ గాంతులు జిమ్మెడి పద్మనాభునిన్
  గన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కన్నులు వేయి గల్గు సురకాంతుడు నైనను గాంచ నోప డా
  వెన్నుడు లోక మెల్లెడను వెల్గుల నింపును, భక్తి యౌన్నతిన్
  గన్నులు నిల్పి యంగములఁ గావుమ ! యంచును లోకరక్షకున్
  గన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్ !

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఎన్నగ నీవు దక్క కను లెన్నడు గూర్చునె దృశ్య సంపద
  ల్లెన్నగ నిన్ను నెన్నవలె నీశ్వర ! శంకర !లోకవీక్షణా !
  తిన్నడు నాకు నేల యని తీసితి నక్షుల నిచ్చి యా శివున్
  గన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీ శంకరయ్య గురువర్యులకు,శ్రీ నేమాని గురువర్యులకు పాదాభివందనములతో
  వేసవిలోఉక్కపోతకు గాలి పంఖా వాడిన వానికి కరెంటు బిల్లు జూడగ
  =========*==========
  సన్నిధి జేర వేసవిని సాయము గోరినె,ఖిన్నుడైతి రా
  పన్నుల పైన పన్నులను పాలక వర్గము వేయ,గట్టిగా
  గన్నులు మూసి,కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.
  నిన్నటి బిల్లు జూడ,మననేతల వాతల ఘాటు హెచ్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వెన్నుని విశ్వరూప మతి విభ్రమ మొందగ జేసె నన్ను నే
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతులు నాకసంబునన్
  సన్నుతి జేయుచున్ హరికి సాదర సాంజలులన్ ఘటించి నా
  పెన్నిధి గీత బోధగొని భీకర పోరొనరించి తయ్యెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సన్నని ధారలై తుదకు జల్లు లనంతపు కుంభ వృష్టియై,
  ధన్నని రాలు పిడ్గులును, దట్టపు చీకటియున్, తటిల్లతల్
  కన్నులు బోవునో యనెడి గాటపు వెల్గుల జింద పాపకున్
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వెన్నెలవేళలో వనిని వీచెడి గాలుల నుల్లసిల్లుచున్
  చిన్నతనమ్మునందు చెలి చెంతను బొందు సుఖమ్ము జ్ఞప్తికిన్
  బన్నుగ గుర్తు జేసికొని పారవశమ్మున నుండి యొక్కటన్,
  'కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసమ్మునన్.'

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వెన్నెలవేళలో వనిని వీచెడి గాలుల నుల్లసిల్లుచున్
  చిన్నతనమ్మునందు చెలి చెంతను బొందు సుఖమ్ము జ్ఞప్తికిన్
  బన్నుగ గుర్తు జేసికొని పారవశమ్మున నుండి యొక్కటన్,
  'కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసమ్మునన్.'

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సన్నని వేణు గానమును శ్రావ్యముగా విని మైకమందు నన్
  వెన్నెల రాత్రు లందునిను వేడుక మీరగ సన్నుతింప గా
  మన్నన చేతు వంచునిక మానస మందున పొంగి పోయి నే
  కన్నులు మూసి గాంచితి దగద్దగ కాంతుల నాకసంబు నన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మన్నును మిన్నులేకమయి మబ్బులు మెండుగ ధారలై పడన్
  వెన్నెల చాటు మాటగుచు వేకువ కోసము తొంగి చూడగా
  చిన్నగ కోకిలా రవము చీకటులన్ తొలగించ నెంచ నే
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్దగ కాంతుల నాకసం బునన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. aurora borealis ను దర్శించినట్లు ఊహించుకొని :

  నిన్నటి జ్ఞాపకమ్ములవి నిల్చెను హాయిగ మానసంబునన్
  కన్నుల పండువో యనగ కంటిని సుందర దృశ్య మట్టులన్
  చెన్నుగ నుత్తరధ్రువము చెంతనె నిల్చెను చిత్రమో యనన్
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. లక్ష్మీదేవి గారి పూరణ.....

  సన్నగ భారతమ్ము విని చక్కటి యూహల జూచుచుంటి నా
  వెన్నుడు తోడుగా నిలువ వీరముఁ జూపు కిరీటి బాణముల్
  మిన్నగఁ ద్రుంచ వైరులను, మెచ్చితి నాతని; నాటి దృశ్యమున్
  కన్నులు మూసి గాంచితి, దగద్దగ కాంతుల నాకసంబు నన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రాజేశ్వరి నేదునూరి గారూ మీ పూరణ కమ్మగా ఉంది.
  సన్నని వేణు గానమును శ్రావ్యముగా విని మైకమందు నన్
  వెన్నెల రాత్రు లందునిను వేడుక మీరగ సన్నుతింప గా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. nagaraju raveender గారూ మీ aurora borealis వర్ణన పూరణ కన్నుల విందుగా ఉంది.

  నిన్నటి జ్ఞాపకమ్ములవి నిల్చెను హాయిగ మానసంబునన్
  కన్నుల పండువో యనగ కంటిని సుందర దృశ్య మట్టులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ధన్యవాదములు లక్కరాజు గారూ !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అన్నర భూవిభుండడుగ నత్తరి సంజయు డిట్లు పల్కె వి-
  న్మన్నరు డంత దివ్య నయ నమ్ముల నొందెను, జూచె చర్మపుం
  గన్నులు మూసి, కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్
  వెన్నుని విశ్వ రూపమును వేయి శిరస్సుల వెల్గు తేజమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అన్నెలతౌ సునీత విలియమ్సిటు చెప్పెను పిల్లలార! నే-
  నున్నది రోదసిన్ గ్రహము లుల్కలు తారలు ధూమకేతువుల్
  మిన్నగ వెల్గె నొక్కెడను మీరిన భీతిని నిల్చిపోయితిన్
  కన్నులు మూసి, కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈనాటి సమస్య మధురమైన పూరణలకు అవకాశాన్నిచ్చింది. మనోహరమైన పూరణల నందించిన కవిమిత్రులు....
  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారికి,
  పండిత నేమాని వారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  వరప్రసాద్ గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తన్నుకు చచ్చుచుండగను తాపము మీరగ నెన్నికందునన్
  తిన్నగ రాహులుండపుడు ధీయుతు డౌచును వెంగళప్ప వోల్
  మిన్న ప్రియంకనున్ విడువ మీరిన శోభల ధూముధామునన్
  కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి