18, జూన్ 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 3

సీ.      మారణమన్నట్టి మాటయే లేదన్నఁ
బొలబోన మనుమాటఁ దెలుపనేల
మత్తువస్తువులన్న మాటయే లేదన్నఁ
గలుషచిత్తులమాటఁ దెలుపనేల
చాటుమాటు తెఱంగు మాటయే లేదన్నఁ
దులువజారులమాటఁ దెలుపనేల
మేటిస్వార్థంబన్న మాటయే లేదన్నఁ
గులమతేర్ష్యలమాటఁ దెలుపనేల
తే. [పలుపలుకు లేల యచటి జను లనయము స్వ
ధర్మపథమునున్ వదలక తా]ల్మిని నయ
[మలరు గని యుందురు; పురము లలిఁ గళగళ
లాడుఁ దోటలన్ సరసులతో]డ మివుల. (౧౮)

భారతము-
కం.    పలుపలుకు లేల యచటి జ
ను లనయము స్వధర్మపథమునున్  వదలక తా
మలరు గని యుందురు; పురము
లలిఁ గళకళలాడుఁ దోటలన్ సరసులతో. (౧౮)


టీక- పొలబోనము = మాంసాహారము; అనయము = ఎల్లప్పుడు; నయము = నీతి; అలరు = సంతోషము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి