23, జూన్ 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 8

రామాయణము-
చం.    రణమున జంపు నీ(పరమరాజితుఁడౌ కృతి బంటు భీము) రా
వణు నని పొంగుచుం (బ్రథితభవ్యతఁ గూడి ప్రభన్ మరుత్తు)లున్
ప్రణుతసుశీలురుం (దలఁచి రమ్యసుఖంబు ముదంబునొంది) మేల్
గణుతినిఁ జేయఁగా, (ధృతిని గాంచెను దత్సతి తీవబోఁడి)యున్. (౨౩)

భారతము-
తే.      రమరాజితుఁడౌ కృతి బంటు భీము
బ్రథితభవ్యతఁ గూడి ప్రభన్ మరుత్తు
దలఁచి రమ్యసుఖంబు ముదంబునొంది
ధృతిని గాంచెను దత్సతి తీవబోఁడి. (౨౩)


టీకా- కృతి = (రా) నేర్పరి, (భా) నేర్పరిని; భీము = (రా) భయంకరుని, (భా) భీముని; ప్రథిత = ప్రఖ్యాతినొందిన; మరుత్తులు = (రా) సురలు, మరుత్తు = (భా) వాయుదేవుని; తత్సతి = (రా) కౌసల్య, (భా) కుంతి; ధృతిని = సంతోషముతో; కాంచెను = ప్రసవించెను.

1 కామెంట్‌:

 1. రచన గావించె మెప్పుగ రావి పాటి
  పద్యమొక్కటే యర్ధముల్ హృద్య ముగను
  భార తంబును రామాయ ణా ర్ధము లవి
  యెంత నేర్పది ? పొగడగ సుంత యైన
  జాల నేనార్య !నతులను జాల సేతు

  రిప్లయితొలగించండి