21, జూన్ 2014, శనివారం

పద్యరచన - 597

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. ఓర కంటను జూడగ నోలతాంగి
  అంద గాడైన నాతని పొంద గోరి
  మ్రొక్కు చుండెను దేవుని ముడుపు లిడగ
  కొండ దేవర దీవించు మెండు గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అక్కయ్యా,
  మంచి పద్యాన్ని వ్రాశారు. అభినందనలు.
  ఆ చిత్రంలో ఉన్నది శంతన మహారాజు, మత్స్యగంధి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఓర కంటిని జూచుచు నా ల లామ
  మత్స్య గంధి శంతను మరల మరల
  భయము తోడన నిలువెల్ల వణకు చుండె
  పెద్ద వారల యొద్దన వినయ మదియ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘శంతను’ అన్నచోట గణదోషం. అక్కడ ‘మత్స్యగంధి యా శంతను’ అనికాని ‘మత్స్యగంధి శంతనుని’ అనికాని అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చెంతనె జేరిన రాజగు
  శంతను గని మత్స్యగంధి చంచల, మదిలో
  చింతను దెల్పగ, వలదని
  సంతస మిడు బాసఁ జేసె సంరంభముతోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చెంతనె జేరిన రాజగు
  శంతను గని మత్స్యగంధి చంచల, మదిలో
  చింతను దెల్పగ, వలదని
  సంతస మిడు బాసఁ జేసె సంరంభముతోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వింతగ వలపును తెలిపిన
  శంతను గని మత్స్యగంధి సంతోషముతో
  చింతను దీర్చగ పెద్దల
  చెంతకు రమ్మనుచు పిలిచె శీఘ్రము గానే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శంతనుడందురు నన్నే
  చెంతనునువు లేక నాకు చెలియా రాజ్యం
  బింతయు పట్టదు, పట్టుదు
  నింతీ ఓ మత్స్యగంధి యిదె నీ చేతిన్.

  నామీదాశను బడితివి
  స్వామీ శ్రీ దాశరాజు సరి నాపిత, నే
  నేమీ కోరను, యొప్పుగ
  నే మీదానగనె యడుగు నెవ్విధినైనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అరిగె శంతనుండు యమునానది కడకు
  వేటలాడునట్టి వేడ్కతోడ
  కాంచి యచట నొక్క కనకవర్ణముగల
  కోమలాంగిఁ బలికె నామెతోడ.
  ఎచటిదాన వెవరి విందువదన యిట
  నోడ నడుపుచుంటి వొంటిగాను
  చెప్పె నామె యపుడు చిరునవ్వు నవ్వుచు
  దాశరాజు సుతను ధరణినాథ.
  తండ్రియాజ్ఞ పూని తన్మయత్వముతోడ
  సలుపుచుంటి సేవ సంతసమున
  చనియె రాజు కడకు శంతన భూజాని
  పిల్ల నడుగ నెంచి ప్రేమతోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మత్స్త్య గంధిని గాంచిన మనసు పడగ
  చెంత జేరుచు పలికెను శంత నుండు
  మరులు గొంటిని నీపైన మనువు కొఱకు
  కోరి వలచితి చపలాక్షి కుంద రదన

  రిప్లయితొలగించండి

 13. తెడ్డునుచేతబట్టుకుని తెల్లనిదేహపుకాంత,శంతనుం
  డొడ్డుకుచేర్చమంచడుగ,నుల్లమునందునఝల్లనంగ,రా
  జొడ్డుచుచేతులామెఁతనయొద్దకుబిల్చెను ,మత్స్యగంధితా
  నడ్డగ కేలుమోడ్చె,భయమందుచు సిగ్గులమొగ్గపోలికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నేమాని పండితార్యుల సూచనల మేరకు సవరించిన పద్యాలు:

  గంగా నదిలో నావను
  రంగుగ నడిపించు మత్స్య రమణి నొకర్తున్
  చెంగున దూకెడు జింక క-
  నుంగవ కలదాని జూచి యుల్లము పొంగన్.

  శంతను డల్లదే కదిసి చక్కని చుక్కను పల్లె కన్నియా!
  ఇంతి! మదీయ మానసము నెంతయు దోచెను నీదు సోయగం
  బింత యనర్ఘ రత్నమ! యిదే నిను దోడ్కొని పోదు వీటికిన్
  చెంతకు రాగదే చెలియ చేయి గ్రహించెద నంచు పల్కగా.

  రాజా! నేను స్వతంత్రను
  కాజాలను నీ కరమ్ము గ్రహియిమ్పంగన్
  మోజు గలదేని నాయెడ
  నా జనకుని సంప్రదింప న్యాయం బనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అడవిఁ దిరిగెడు వేళల పడతిఁ గాంచె
  రాజ పుత్రుడొక్కడు- నాడు ;రాణి వాస
  ములను, వలపుల తలపుల ముచ్చటైన
  రీతి పంచెదనంచును లెస్స పలికె.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సాయి కిరణ్ గారి శ్లోకము....

  నదీప్రవాహాత్తరణంకరోతి
  సామత్స్యగంధిర్మృగలాంఛనాస్యా|
  తయాకృతంప్రేమ్ణినిమజ్జనంచ
  ఆకంఠమాలోకితశంతనస్య||

  రిప్లయితొలగించండి