20, జూన్ 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 5

రామాయణము-
సీ.      ప్రతిభ వెల్గె [ఘనుఁడు పాండుసమాఖ్యుఁ; డా
జనవరాను]గ్రహమున కనేక
నృపులు వేచెదరు; తద్దినసామ్యతే[జుండు
నెప్పు డన్ననుడుల చొప్పు విడఁడు;]
రమ [కోరి దిగ్విజయముఁ జేసెఁ గుంతిమ
ద్ర] క్షోణివిభుముఖ్యరాజతతుల
మించి, కౌసల్య సుమిత్ర గేకయ [ధాత్రి
ధవతనయనుఁ గొనె దయితలుగను]
తే.      సంతులేక విచారించె స్వాంత మందు,
శ్రీవిచారించె గురువు వశిష్ఠుతోడ
ఋశ్యశృంగుఁ దెచ్చె నిజపురికి బురజను
లెలమి మిన్నందఁ బుత్రకామేష్టి సలిపె. (౨౦)

భారతము-
తే.      ఘనుఁడు పాండుసమాఖ్యుఁ; డా జనవరాను
జుండు నెప్పు డన్ననుడుల చొప్పు విడఁడు;
కోరి దిగ్విజయముఁ జేసెఁ గుంతి, మద్ర
ధాత్రి ధవతనయనుఁ గొనె దయితలుగను. (౨౦)


టీక- పాండుసమాఖ్యుఁడు = (రా) తెల్లని కీర్తి గలవాఁడు, (భా) పాండురాజు; అన్ననుడులచొప్పు = (రా) పలికిన మాటలదారి, (భా) అగ్రజుని మాటలదారి; ఇనసామ్యతేజుండు = సూర్యునికి సమమగు తేజము కలవాఁడు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి