13, నవంబర్ 2014, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 19

కవిమిత్రులారా,
అంశం- రామాయణ ప్రాశస్త్యము.
నిషిద్ధాక్షరములు - రేఫము, శకటరేఫము (ర,ఱ లు)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

28 కామెంట్‌లు:

 1. జనకు ని పలుకు జవదాట మనసు లేక
  జాన కీ పతి వెడలెను కాన నమున
  కీయ దిమనకు బోధించె నీ విధముగ
  మనము సాగించ వలయును మనుగ డనిక

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శివ ధనువును భంజించియు సీత బట్టి
  జనకు నాఙ్ఞను పాలింప జనియె నడవి
  దమ్మమే తానుగా తానె దమ్మమై చె
  లంగి లంకేశు నడచె, మహత్వమైన
  గాథ, జగతి కట్టివాని గమము దెలుపు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  రామాయణము :

  01)
  _________________________________

  సకల దేవత లదె వేడ - సమ్మతించి
  నింగి విడచిన విష్ణువు - నేలకు దిగి
  చంప వింశతిబాహుని - సంఖ్యమందు
  మానవుండయి మసలిన - మహిత గాథ !

  మలయవాసిని నాథుండు - మనన జేయు
  జానకీపతి నామమే - సంతతమును
  వినిన జూచిన దలచిన - వేడుకగను
  సకల పాపము చిటికెల - సమసి పోవు !
  _________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తల్లి కౌసల్య దీవించి తనయునంపు
  వేళ నిట్టులనె నడువు, విడకు మంచి
  పథమునంచు బోధనుఁ జేయు పగిది గనిన
  కన్నులు తడి గాకుండునే కలికికైన?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మాజేటి సుమలత గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రామాయణ ప్రాశస్త్యము ర,బండి ర,లు లేకుండా వర్ణన
  పూజ్యులు గురుదేవులుశంకరయ్య గారికి వందనములు
  పావనమ్మగు కౌసల్యభవుని గాధ
  పఠనజేసిన వినినను బాపు నఘము
  ఐహికమ్ములౌ బంధములన్ని తొలగి
  నంతమందున కైవల్య మందుకొనగ
  నవంబర్ 13, 2014 10:17 AM

  రిప్లయితొలగించండి
 7. బి.యస్.యస్. ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో ‘ద్రోవ’లో రకారాన్ని ప్రయోగించి నియమోల్లంఘన చేశారు.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. జానకీమాత కడగండ్ల దీనగాధ
  నీచ దశకంఠు నణచిన నీతి గాధ
  హైందవుల కిదియె యమోఘమైన గాధ
  పతిత పావన కౌసల్య సుతుని గాధ

  ఇందు పితృవాక్య పాలనమింపుగాను
  అన్నదమ్ముల యనుబంధమందముగను
  సాధ్వి లక్షణములనెంత చక్కగాను
  తాను లిఖియించి వాల్మీకి ధన్యుడాయె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కపట నీతిని వాలిని కాటు బెట్టె 
  అల్పు డొకడి మాటను నమ్మి ఆలినడవి 
  కంపి నఘనుడు కుజనుడో  కంట జూడ    
  మచ్చ యే నిది యెంచగ మనము నేడు 

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తప్పుకు క్షమార్హుడను . సరిచూసి మార్చినాను .

  సుగుణ ధాముడు శ్యాముడు సుజన గాన
  అనుజు డుసతియు తోడున అడవి నుండి
  దుష్ట శక్తులన్ శిక్షించె దోష మెంచి
  సత్య లోక కళ్యాణుడు శాంతి హితుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తండ్రి మాటను కలలోన దాటకుండ
  నాడినట్టి మాటలను తా వీడ కుండ
  జనులు మెచ్చిన పాలన జరిపినట్టి
  విభుని కథ గొప్ప కావ్యమై వినుతి కెక్కె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చందమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  బి.యస్.యస్. ప్రసాద్ గారూ,
  అధిక్షేపాత్మకమైన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తండ్రి’లో రకారాన్ని ప్రయోగించి నియమోల్లంఘన చేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మల్లెలవారిపూరణలు
  మానవుండౌచు బుట్టిన మాన్యవిభుడు
  దానవాళిని దండించి ధన్యగతిని
  సీత పతి యైన వాడు తా జేసె పాల
  నమును మానవు డెట్లుండ నదియు తెలిపె
  2.తనదు పిత మాట తప్పని తనయు డతడె
  మానవాళికి తా జూపె మనసు కెక్క
  నొకటె పెండ్లాము బాణము నొకటి యనగ
  దుష్ట దనుజుల దునిమెడి దొడ్డ విభుడు
  3.అన్నదమ్ములు, దంపతుల౦దమైన
  జీవనమ్మని చాటుచు చెప్పుగాధ
  భక్తీతత్వ౦బు ఘనతను పల్కు గాధ
  మానవాళియెమనుటకు మాన్యనీతి
  4.పతినిసేవించు టెట్లనన్ సతికి,నిలను
  సతిని ననువుగ జూచేటి పతియు నెవడొ
  దివ్యమౌ గతి తెలిపియు తెల్లముగను
  మాన్యమైన కుటు౦బముమలచు గాధ
  5.సీతబాధల విపులంబు జేసిచూపి
  జాలి నింపిన కథయిది సదమలముగ
  సతికి విలువను పెంచిన సౌమ్యగాధ
  లివియ సీతాయన౦ బగు నెంచి జూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె ఈశ్వరప్పగారిపూరణలు
  సీతహితపతి లంకేశు చిదుమజేసి
  నీతినిష్ఠను నిలలోన నిలుప నెంచి
  సంతస౦బున సాకిన సంవిధాత
  లక్ష్మణన్నయ్య మమతల లక్ష్య సిద్ధి
  2.అన్నదమ్ముల బంధమ్ము లల్లుకొనగ
  అమ్మనాన్నలమాటలు నమ్మియుండి
  ఆంజనేయుని భక్తుల నాదు కొనుచు
  భూపతిగజానకీ పతి పుణ్య ధాత

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అన్న దమ్ముల బంధమ్ము మిన్నగాను
  నవని జనులకు నందించు నాది కవిత
  కష్ట సుఖముల నొకటిగా నిష్టపడుచు
  బేధ భావమ్ము నెంచని వేద గాధ

  అయ్య మాటల నాలించు నాత్మజునిగ
  కౌసలేయుని కమనీయ కధను వినిన
  మాన వాళికి గల్గును మహిత శక్తి
  తలప హనుమయె సాక్షిగ తధ్యమిదియె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  జానకీపతి కథ మనుజ విలువలకు
  కల్ప వృక్ష మయ్యది విష క్ష్మాజమనుచు
  వ్రాసె నొక్కతె మిక్కిలి వక్రముగను
  మొగలి జడలోన దాల్చునే మోటు పడతి ?!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తనజనకుని మాటలనెప్డు దాట కుండ
  నాడినట్టి మాటలను తా వీడ కుండ
  జనులు మెచ్చిన పాలన సలిపినట్టి
  విభుని కథ గొప్ప కావ్యమై వినుతి కెక్కె

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘చూచేటి’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. అక్కడ ‘అనువుగ జూచెడు’ అనండి.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘లక్ష్మణన్నయ్య’ అన్నదాన్ని ‘లక్ష్మణుని యన్న’ అనండి.
  ****
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ సవరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. జానకీ సతి పతి గాథ జగతిలోన
  ఖ్యాతి జెందెను జదివిన గలుగు ముక్తి
  విధితమౌ నీతి, యెలిమి, యా విభుని ఘనత
  జనకు నాజ్ఞను దాటని సజ్జనుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గురువు గారికి వందనములు, మా ఇంటి పేరు మీ మిత్రుడు కుసుమ రాజేందర్ ను గుర్తుకు తెస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది గురువు గారూ..

  తప్పులను సవరించ మనవి.

  జనకు నాజ్ఞను పాటించి జడియ కుండ
  జానకీపతి ఆలితో కాన కేగి
  దుష్ట శిక్షణ గావించి శిష్ట జనుల
  గాచి నొందెను ఖ్యాతిని ఘనము గాను
  జానకీపతి పాలన జయము జయము.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  జానకీ దేవి జగతికి జనని యనగ
  భూమి జామాత భువనైక పూజ్యుడాయె
  దివ్యమైనట్టి గాథయై తేజ మొసగు
  వాల్మికోద్భవ కావ్యమే పథము జూపు.

  (వాల్మికోద్భవ కావ్యమా వందనములు)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కవిమిత్రులందఱకు నమస్కారములు!

  తపసి వాల్మీకి లిఖిత సత్కావ్యనేత,
  సీతతో, లక్ష్మణునితో వసింప నడవి,
  దశముఖుఁడు సీతఁ గొంపోవ, స్పశముఁ జేసి,
  వాని వధియించి, చెలిఁగొని, పావనుఁడయె!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆలుమగల వలపు దెల్పు నట్టిగాథ
  అన్నదమ్ముల యనుబంధ మల్లు గాథ
  స్వామి భక్తిని దెలిపెడు భవ్యగాథ
  జానకీసతి పతుల విశ్వాస గాథ!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కుసుమ సుదర్శన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవపాదంలో ‘గాచి పొందెను ఖ్యాతిని’ అనండి.
  ****
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నా మఱియొక పూరణము:

  పుట్టపుట్టువు కన్నట్టి పొత్తపుఁ బతి
  జన్నమునుఁ గాచి, విల్తున్మి, జానకి మను
  వాడి, వనికేగి, యిల్లాలి బందెవట్టు
  వాని నొంచి, గేహినిఁ గొని, పావనుఁడయె!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి