3, మార్చి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1611 (హరిని పూజింత్రు నాస్తికు లనవరతము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరిని పూజింత్రు నాస్తికు లనవరతము.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

25 కామెంట్‌లు:

 1. దేవుడే లేడనుచును వాదించువారు
  కడకొక దినమునందున కళ్ళుతెరచు
  చాటు హరికిలేరెవ్వరు సాటియనుచు
  హరిని పూజింత్రు నాస్తికులనవరతము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గొప్ప కొఱకని కొందరు కోరి కోరి
  హరిని పూజింత్రు , నాస్తికు లనవరతము
  దైవ మన్నది ఛాందస భావ మనుచు
  యెదను భీతిగ పలుకును మోద మలర

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హరి యెటులుండును చూడగ
  హరి హరియన పాపమంత హరియించున, నా
  హరి గిరి లేనే లేడని
  హరిని " పూజింత్రు " నాస్తికు లనవరతము.

  హరి యెక్కడ లేడందురు
  హరి శూన్యము, పుట్టలేదు హరి యెచ్చటనున్
  హరి యన దొంగే యనుచును
  హరిని " పూజింత్రు " నాస్తికు లనవరతము.

  ( తమకు తెయకుండానే నిందాస్తుతి తో పూజిస్తారని నా భావన )


  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  సమస్య తేటగీతి పాదం అయితే మీరు కందపద్యాలు వ్రాశారు. మీకోసం ఆ సమస్యను ఇలా మారుస్తున్నాను. ‘హరినే నాస్తికులు కొలుతు రనవరతంబున్’.
  ఇప్పుడు మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భక్తి యుతముగ నిరతము భక్తు లవని
  హరిని పూ జింత్రు , నాస్తికు లనవరతము
  దైవ దూషణ గావింత్రు దయ్య మనుచు
  వారి సంస్కార మదియౌను వారి జాక్షి !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మదిన దేవుని నమ్మెడు మనుజులంత
  హరిని పూజింత్రు, నాస్తికులనవరతము
  బ్రహ్మమన్నది లేదన్న భావనమున
  వాస్తవమ్మున జీవింత్రు వసుధలోన !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆస్తికులనుదినంబున నాదరమున
  హరిని పూజింత్రు, నాస్తికు లనవరతము
  వారితోడ విబేధించి వాదములను
  చేసెద రజుడు లేడని చెప్పుచుండ్రు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వైష్ణవులు సదా కరమగు భక్తితోడ
  హరిని పూజింత్రు, నాస్తికు లనవరతము
  హరిని తలతురు తెగడుచు స్థిరముగాను
  హరితలంపులిచ్చును మోక్ష మందరికిని

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్ది సత్యనారాయణ రెడ్ది గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఏడి? దేవుడు యనుచును ఎక్కి మదము
  ఎల్ల వేళల దిట్టుచు ఎగిరి పడుచు
  నిముష నిముషము మనమున నిల్పు కొనుచు
  హరిని పూజింత్రు నాస్తికులనవరతము

  రిప్లయితొలగించండి
 12. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దేవుడు + అనుచును + ఎక్కి’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం. అక్కడ ‘ఏడి దేవుఁ డటంచుఁ దా మెక్కి మదము’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వైష్ణవాదులు-భక్తిగపరవశాన
  హరినిపూజింత్రు|"నాస్తికులనవరతము
  శాస్రసమ్మతినేనమ్మిసాగి,పరుల
  మేలొసగెడివారలొకటే?మేటియనిరి.
  నమ్మ?మతపుహితముదైవసమ్మతమ్ము
  అన్నఆస్తికులనుమాట-విన్నవారు
  హరినిపుజింత్రు|నాస్తికులనవరతము
  దైవమేలేడనెడివారె-తరచుగాను|

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందుల వరప్రసాద్ గారి పూరణ.....

  నరులు వానరులై నేడు నాట్యమాడ
  సిరులు జేరె వారింటను గిరులవలెను
  మరులు గొనిన మనుజు లెల్ల మానసమున
  హరిని పూజింత్రు నాస్తికు లనవరతము.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అయ్యా మీరు ఇచ్చిన "హరిణి పూజింత్రు నాస్తికులనవరతము " అన్న దానిలో "హ" కి "ల" యతి ఎలా కుదురుతుంది. దయచేసి వివరించగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పిరాట్ల ప్రసాద్ గారూ,
  ‘హరిని పూజింత్రు నాస్తికులు + అనవరతము’.. ఇక్కడ హ-అ లకు యతిమైత్రి ఉంది. (అ-ఆ-ఐ-ఔ-య-హ లకు యతి చెల్లుతుంది)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు
  ఎమిటోనండీ...పద్యం అనగానే డెందమున ముందు కందమే తయారౌతుంది...తొందరపాటుకు క్షమిమంచండి...నాకందములను మార్చే పనిలేకుండా కంద పాదమును నాకందించిన కందివరాన్వయులకు నా నమస్సులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు.. మీరు మార్చి ఇచ్చిన సవరణ తో..  హరి యెటులుండును చూడగ
  హరి హరియన పాపమంత హరియించున, నా
  హరి గిరి లేనే లేడని
  హరినే నాస్తికులు కొలుతు రనవరతంబున్

  హరి యెక్కడ లేడందురు
  హరి శూన్యము, పుట్టలేదు హరి యెచ్చటనున్
  హరి యన దొంగే యనుచును
  హరినే నాస్తికులు కొలుతు రనవరతంబున్

  ( తమకు తెయకుండానే నిందాస్తుతి తో పూజిస్తారని నా భావన )

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చేత బూడిద రాల్చెడు భూత గాళ్ల
  నోట లింగము దీసెడు కేటు గాళ్ల
  బూట కమ్ముల పాడుచు పోరగ 'మల
  హరి'ని పూజింత్రు నాస్తికు లనవరతము!
  (వారి గురించి పాడటానికి మలహరి రాగాన్ని పూజిస్తారనే భావంతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 23. దాస్యభావము, స్మరణము తలపులందు
  నర్చనము, మరి యాత్మసమర్పణమ్ము
  పలు విధములుండు భక్తిని; వైరభక్తి
  హరిని పూజింత్రు నాస్తికు లనవరతము

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి