23, జనవరి 2012, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 180/A

                      ప్రహేళిక సమాధానం

లంబోదర తవ చరణౌ
ఆదరతో యో న పూజయతి |
స భవతి విశ్వామిత్రో
దుర్వాసా గోతమ శ్చేతి ||


"ఓ వినాయకా! ఎవడు నీ పాదాలను ఆదరంతో పూజింపడో వాడు విశ్వామిత్రుడో, దుర్వాసుడో, గౌతముడో అవుతా డంటారు" అని విపరీతార్థం.


విశేషార్థం
లంబోదర = వినాయకా!
యః = ఎవడు
తవచరణౌ = నీ పాదాలను
ఆదరతః = ఆదరంతో
న పూజయతి = పూజింపడో
సః = వాడు
విశ్వ + అమిత్రః = జగద్ద్రోహి,
దుర్వాసాః = చిరిగిన బట్టలు కలవాడు (దుష్టం వాసః యస్య సః దుర్వాసాః)
గోతమః = అత్యంత పశువు (గౌః గోతమః)
భవతి = అగును
ఇతి = అని (అంటారు).


(శ్రీ శ్రీభాష్యం విజయసార్థి గారు సేకరించిన ‘ప్రహేళికలు’ గ్రంథం నుండి)

లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారు దాదాపుగా సరియైన అర్థాన్ని చెప్పారు. అభినందనలు.
రాజేశ్వరి అక్కయ్య ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి