31, మార్చి 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1368 (మత్సరముఁ గూర్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మత్సరముఁ గూర్చు జయనామవత్సరమ్ము.

22 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీ శంకరయ్య గురువుగారికి, శ్రీ నేమాని గురువుగారికి ప్రణమిల్లుతూ..ఉగాది శుభాకాంక్షలు ...
  మిత్రులందరికీ పేరు పేరునా ఉగాది శుభాకాంక్షలు...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిత్రులారా!
  జయ వర్షమ్మున మీకు కల్గుత సమస్తైశ్వర్యముల్ సౌఖ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చిగురు మేసిన కోయిల వగరు కూత
  యుగ యుగమ్ముల మారని జగతి యందు
  దేవ దానవ వైరము దీప్తి నొంద
  మత్సరము గూర్చు జయనామ వత్స రమ్ము

  సోదరు లందరికీ జయనామ సంవత్సర యుగాది శుభా కాంక్షలు
  _____________________________________

  వగరు తెలియని కోయిల చిగురు మేసి
  జయము లీయగ వచ్చెను భయము వలదు
  అరిషడ్ వర్గములు మానవ సాజ మనగ
  మత్సరము గూర్చు జయనామ వత్స రమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పూజ్య గురుదేవులు పండిత లేమాని గారికి, కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సులు. ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
  కవిమిత్రులందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అందరికీ జయనామ సంవత్సర "ఉగాది" శుభాకాంక్షలు.

  "ఇలకు సౌఖ్యంబు లందించి, తొలగజేసి
  మత్సరము, గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము
  సకల సౌభాగ్యసంపత్తి, సర్వజనుల
  కతుల హర్షంబు చేకూర్చు నన్నిగతుల."

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శాంతి సౌఖ్యమ్ము లొనగూర్చి సాయు జేసి
  మత్యరమ్ము, గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము
  భోగ భాగ్యమ్ము లందించి భూరి గాను
  సంతసమ్మును గల్గించు సర్వులకును


  రిప్లయితొలగించండి
 7. చింతలను కూల్చు, చీకట్ల చీల్చు ,పూడ్చు
  మత్సరము, గూర్చు జయ నామ వత్సరమ్ము
  సుఖము శాంతిని జనులకు శుభముగలుగ!!!
  వంద నమ్ములు శంకర బృందమునకు !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాజ్యాధిపతి యగుచు రజని కాంతుడు ఘనము
  మంత్రాంగమును గూడ బలిమి జేయు ;
  సేనాధిపతి రవి, సీమ రక్షణ తోడ,
  అర్ఘ్య మేఘముల నధికపరచు ;
  సస్యేశుడు బుధుడు సాదముల్ బెంచుచు
  నీరసములగూడ నేర్పు జూచు ;
  ధాన్యాధిపతి కుజుడు ధాన్యమధికమునిచ్చు
  రాజగు శుక్రుడే రసములకును ;
  నవనాయకులునిప్డు నష్టమెక్కుడునిత్రు
  అల్లకల్లోలములధికమగును ;
  వరద,తుఫానులు వరుసగ బాధించు
  చెడువాసనలు పెక్కు చెడుపు జేయు ;

  వచ్చుచున్నది క్లేశపు వాసి గాను
  మత్సరము గూర్చు జయ నామ వత్సరమ్ము
  కూడి తగు జాగరూకత తోడికొనుచు,
  కలసియుందము ! రండి ! సుకర్ములార !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కలత లున్నట్టి యాంధ్రుల కాపురమ్ము
  వేరు జేసెను ధ్రుఢముగా విజయ, యెట్టి
  మత్సరము గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము?
  జయము గలిగించు నిజముగా జయయుగాది

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మంచితనమను భావన మనుజులందు
  పెంచి పోషించ నెంచియు త్రుంచి వేయు
  మత్సరముఁ; గూర్చు'జయ'నామ వత్సరమ్ము
  సకల సౌఖ్యము లెల్లరు సంతసించ!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురు దేవులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి మరియు పండిత నేమాని గారికి, బ్లాగు కవి మిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు జయనామ సంవత్సరాది శుభాకాంక్షలు!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కమ్మని గొంతుతో మధుర గానము జేయుచు చెట్టుకొమ్మపై
  నిమ్ముగ గూరుచుండి కడు హృద్యముగా 'జయ' నామవత్సమున్
  సమ్మతితో వినమ్రముగ స్వాగత గీతము లాలపించుచున్
  రమ్మని కోరె కోయిలలు రక్షణ జేయగ లోకులెల్లరన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారి పూరణ.....

  మత్సరముఁ గూర్చు జయనామవత్సర మ్మ
  టన్న నార్యలిఖిత మది యర్థరహిత
  ముగను దోచెను, చదువుము మూర్తి! నీవు
  జయముఁ జేకూర్చు మన కది సతతముగను.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దేశ భక్తులమని బల్కి దేశభుక్తు
  లయిన నేతల నడుమ ననంతమైన
  మత్సరముఁ గూర్చు జయనామవత్సరమ్ము,
  శాంతి సౌఖ్యము లిడుగాత జనుల కైన !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాజకీయపార్టీలకు, రాజకీయనాయకులకు ఎన్నికలవేళ మత్సరమే కదా!!

  ఎన్నివకలవేళ వీరు మేల్కొన్నవారు
  కుటిలమంత్రాంగులై ప్రభుత కోరువారు
  తమకుదక్కకనొరులకు దక్కనీరు
  మత్సరము గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము.

  కవులకు, పండితులకు సర్వజనశ్రేయోభిలాషులకు ఒకరినిమించి ఒకరికి తామేగొప్పగా చేయాలనే తపన కలగాలని కోరుతూ.....

  సర్వసత్కార్యములయందు చదువులందు
  దానమందున భక్తినిధానమందు
  పెంపువహియింపగోరి సాధింపవలయు
  మత్సరము గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విజయ జూడగ నాంధ్రనే విడగ జేసె
  నైన నేమిలె మనమన్న యతడు తమ్మి
  జయను మనసులు కలుపుచు మసలకున్న
  మత్సరముఁ గూర్చు జయనామవత్సరమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఎన్నికలలో గెలువ నెన్ని యెత్తు గడలు?
  నెన్ని కలలలో జనముండి యెదురు జూడ
  నూహకందని పరిణామ మోర్వ లేక
  మత్సరముఁ గూర్చు జయనామ వత్సరమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నీతి మాలిన రాజకీయాతురులకు,
  నల్ల డబ్బుకు, మన జేబు చిల్లులకును,
  తీవ్ర వాదంపు ముప్పుకు తీట దీర
  మత్సరముఁ గూర్చు జయనామవత్సరమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మార్చుకుత్సిత మానవ మనములోని
  మత్సరము; గూర్చు జయనామ వత్స రమ్ము
  సిరుల వెలుగులు సంతోష పరిమళములు
  నూత నోత్తేజమ త్యంత ఖ్యాతి జయము.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. జయనామ సంవత్సర శుభా కాం క్షలు

  ఇందు మొదటగా గురువులు కంది శంక
  రయ్య ,నేమాని ,గోలివారాది కవిగ
  ణంబుల కిడుచు ననిశము నతుల శతము
  నందు కొనుడని బ్రార్ధింతు నాదరమున

  జయము కలిగించి గావుత ! జయ మనబడు
  వత్సర మెపుడు శంకరా భరణ గణపు
  సోదరీ మణులు మఱియు సోదరులను
  నెల్ల వేళల దప్పక చల్ల గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు


  :విజయ దెచ్చెను’ ఆంద్ర ‘ కు విభజనమ్ము
  :మత్సరము గూర్చు ‘జయ ‘నామ వత్సరమ్ము
  “మమ్ము గెలిపించి పగ్గముల్ మాకిడంగ “
  “నందన”ను దెత్తు మనిరి మన నాయకాళి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందజేసిన మిత్రులకు ధన్యవాదాలు.
  *
  ఈరోజంతా పండుగ హడావుడి. మధ్యమధ్య అవకాశం దొరికినప్పుడు ‘ఉగాది కవితల’ పోస్ట్ అప్‍డేట్ చేస్తూ వచ్చాను. పండుగపూట పద్యాలలో దోషాలను వెదికే పని పెట్టుకోలేదు.
  మంచి పూరణలను వ్రాసిన కవిమిత్రులు.....
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి,
  శైలజ గారికి,
  మంద పీతాంబర్ గారికి,
  మారెళ్ళ వామన్ కుమార్ గారికి,
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి,
  బొడ్డు శంకరయ్య గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి,
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారికి,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  కెంబాయి తిమ్మాజీరావు గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి