8, మార్చి 2014, శనివారం

పద్య రచన – 529

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీకృష్ణా! మురళీధరా! శ్రితహితా! చిత్తాంబుజాతాలయా!
  రాకాచంద్ర నిభాననా! శుభకరా! రాజీవ పత్రేక్షణా!
  శ్రీకళ్యాణ గుణాకరా! హృదయ రాజీవమ్ము శోభిల్లె, ది
  వ్యాకారా! మది నీ తలంపు మెదలన్ వార్ష్ణేయ వంశాగ్రణీ!

  వినిపించెన్ మురళీధరా! చెవులకున్ విందౌచు నీ గానమే
  మన మానంద పయోధిపై నలరె సంభావించుచున్ నీ కృతిన్
  వినుచున్ దన్మయమందుచుంటి కనరావే వేగ గోపాలకా!
  ఘన నీలాంగ! దయాంతరంగ! విలసత్ కంజాతనేత్రా! సఖా!

  ఎందు నున్నవాడ వీవు గోపాలక!
  కాన రావదేల? కమల నయన!
  ఎందు దాగినావొ? ఏ మూల నున్నావొ?
  నన్ను జూడరావె? వెన్నదొంగ!

  నల్లనివాడ! నందవిభునందన! నీకు ప్రియమ్ము గూర్చు నా
  యుల్లమె పూలతోట కనుమొప్పుగ నచ్చట పారిజాతముల్
  మల్లెలు మొల్ల లెన్నియొ సుమంబులు నిన్నలరింప జేయగా
  సల్లలితంబుగా విరిసె చయ్యన రావె? సపర్య లందవే?

  రారా నందకుమారా!
  రారా మచ్చిత్తచోర! రార సుధీరా!
  రారా వనసంచారా!
  రారా నన్నేలుకోర రారా కృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చల్లని వెన్నెల నీడల
  నుల్లము రంజిల్లు నటుల యువిదల కెల్లన్
  పిల్లన గ్రోవిని నూదుచు
  కల్లలు చేయంగ వలదు కన్నియ మనముల్

  వేణు గానమ్ము వినిపించి వెఱ్ఱి జేసి
  తరుల ఛాయల దాగుచు విరులు జిమ్మి
  సొగసు కన్నియ హృదయమ్ము సొంపు నింపి
  కల్ల లాడగ నీకిది చెల్ల దయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నందకుమారుని సంస్తుతి
  యందంబుగ జేసినార లద్భుతరీతిన్
  వందనము పండితార్యా!
  యందుడు సద్యశములనఘ! యనవరతంబున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రణామములు
  అవును పండితుల వారి స్తుతి అద్భుతంగా ఉంది .అలా వ్రాయాలంటే ఇంకో జన్మ ఎత్తాలి [ మేను ]

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఏవేణుగానంబు భావింప హృదయంబు
  ..........లానందభరములై యలరుచుండు,
  ఏవేణుగానంబు జీవరాశులలోన
  ..........నుత్సాహమును నింపు నున్నతముగ,
  ఏవేణుగానాంబు వీధరాస్థలిలోన
  ..........నమృతోపమానమై హాయి నొసగు,
  ఏవేణుగానంబు నేవేళ వినగోరి
  ..........గోపికాసంఘాలు కూడుచుందు
  రట్టి వేణువు మ్రోగించు నందగాని,
  నల్లనయ్యను, గోవిందు, నందసుతుని,
  మోహనాంగుని, యాదవముఖ్యు, ఘనుని
  సన్నుతించెద భక్తితో సతతమేను. 1.

  వందనము రాక్షసాంతక!
  వందనమో దేవదేవ! వందనము హరీ!
  వందనము లోకరక్షక!
  వందనములు స్వీకరించు వసుదేవసుతా! 2.

  నిన్నేనమ్మితి సత్యం
  బెన్నంగా నొరులు గలరె! యీవిశ్వమునం
  దెన్నడు గాచెడు వారలు
  నన్నుం దయజూడవయ్య నందకుమారా! 3.

  నీవే జగదాధారుడ
  వీవే సర్వేశ్వరుండ వీవే సర్వం
  బీవే కృష్ణా! కావుము
  దేవా! నినుగొల్తు సతము స్థిరమతి యొసగన్. 4.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీ హరి వెంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి శుభాశీస్సులు.
  నా పద్యముల గూర్చి మీరు చేసిన ప్రశంసకు మా సంతోషమును తెలియజేయ చున్నాను.
  మీ ఖండిక చాల బాగుగ నున్నది. మీ సీస పద్యము 4 పాదములను ఈ క్రింది విధంగా మార్చితే బాగుండునని నా సూచన:

  ఏ దివ్య నాదంబు లెల్ల లోకములలో
  ....వేద సూక్తముల వ్యాపింప జేయు
  నే భవ్య నాదంపు వైభవ మమరుల
  ....కుత్సాహమును గూర్చుచుండు నెపుడు
  నే మంజు నాదంబు ప్రేమతో భక్తుల
  ....స్వాంతాలలో సంతసమును నింపు
  నే వేణు గానంబు నేవేళ గోపికా
  ....బృందాలలో వేడ్క వెలుగజేయు

  ......
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వెదురు వేణువు వాయించు వేల్పుయతడు
  తలను పించమ్ము ధరియించు దైవమతడు
  ప్రకృతికాంతను ప్రేమించు భర్త యతడు
  కనుడు కనులార జంటనే గగనమందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆర్యా!
  నమస్కారములు, మీ సూచనలకు ధన్యవాదములు,
  అదేవిధముగా మార్చుచున్నాను.

  ఏ దివ్య నాదంబు లెల్ల లోకములలో
  ....వేద సూక్తముల వ్యాపింప జేయు
  నే భవ్య నాదంపు వైభవ మమరుల
  ....కుత్సాహమును గూర్చుచుండు నెపుడు
  నే మంజు నాదంబు ప్రేమతో భక్తుల
  ....స్వాంతాలలో సంతసమును నింపు
  నే వేణు గానంబు నేవేళ గోపికా
  ....బృందాలలో వేడ్క వెలుగజేయు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వలదు వలదన్న నను నీ
  తలపు కనుల పింఛ మగుచు తడబడ జేయున్
  వలదు వలదన్న నను నీ
  వలపది మురళీ రవంపు వలపన్ను గదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చూపించక నీరూపము
  పాపము నీరాధతోనె పరిహాసములా
  చూపులకైనా యందని
  గోపాలకనిన్ను వెదకె కోమలి రాధన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పిల్లన గ్రోవిని నూదుచు
  నుల్లము రంజిల్ల జేయు నో పరమాత్మా !
  చల్లని యౌ నీ చూపులు
  మెల్లగ మాపైని బడను మిము గోరుదు నున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పండిత నేమాని వారూ,
  మీ శీకృష్ణస్తుతి మనోజ్ఞంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  చక్కని పద్యాలను వ్రాశారు. అభినందనలు.
  ‘కన్నెల మనముల్’ అంటే బాగుంటుంది.
  *
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  వేణుగాన మాధుర్యాన్ని వివరిస్తూ, కృష్ణస్తుతి చేసిన మీ రచన మనోరంజకంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనిమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘వేల్పు + అతడు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘వేలు పతడు’ అనండి.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ఐనా’ అని వ్యావహారికాన్ని వాడారు. అక్కడ ‘చూపులకైనను చిక్కని/దక్కని’ అనండి.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  ‘మిము గోరెదమే’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి

 13. ఆర్యా ! ధన్యవాదములు...మీరు చూపిన సవరణతో...


  వెదురు వేణువు వాయించు వేలుపతడు
  తలను పించమ్ము ధరియించు దైవమతడు
  ప్రకృతికాంతను ప్రేమించు భర్త యతడు
  కనుడు కనులార జంటనే గగనమందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉఛ్చ్వాస పరిపూర్ణ ప్రేమ గుప్పింపగా..నిశ్వాస వాయులీనమునకు తోడిడగా
  పొంచివున్న ప్రకృతికాంత తన వంతుగా,ఇంతింతగా
  రాధమ్మ ఆకృతి కి పురుడు పోసినట్లు తోచెగా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  తనువు మనసును మమతలు తలపు లెల్ల
  మురళిగా జేసి నిచ్చితి మురళి లోల !
  ప్రేమ శ్వాసను పూరించి వేణు గాన
  రవము వినిచితి జగము పరవశమంద

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మురలి గానముమువిని మోహమున మునిగి
  మురిసిపోవు చుండె ముద్దుగుమ్మ
  కనికరించి సౌరి కనిపించి బ్రోచునా
  చిక్కునా మురారి చిన్న దాన్కి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. విజయ్ రాఘవేంద్ర గారు, మీ పదాలు, వాటిలో భావము మనోహరము.
  వాటికి పద్యరూపము

  వంశస్థము (పిల్లనగ్రోవి)

  పదే పదే వేణురవమ్ము శ్వాసగా
  నదే ప్రతీకమ్ముగ నందగత్తెగా
  నిదిట్లిదే రాధగ సృష్టి సల్పెనే
  సదా మనమ్మందున జంట రూపునన్.

  రిప్లయితొలగించండి