7, జనవరి 2016, గురువారం

పద్యరచన - 1141

కవిమిత్రులారా,
“ఊరక సజ్జనుం డొదిగియుండిననైన దురాత్మకుండు ని
ష్కారణ మోర్వలేక యపకారముచేయుట వాని విధ్యగా
చీరలు నూఱుటంకములు చేసెడివైనను బెట్టె నుండగాఁ
జేరి చినింగిపోఁ గొఱుకు చిమ్మట కేమి ఫలంబు భాస్కరా”

పై పద్యభావాన్ని మీకు నచ్చిన ఛందంలో చెప్పండి.

36 కామెంట్‌లు:

 1. ఫలమించుక లేకున్నను
  వలువల గొరుకుచె దపురుగు భంగి నవనిలో
  ఖలుడును సజ్జనునోర్వక
  పలురీతిగ కీడుసల్పి బాధింపునుగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఫలిత మేమియు లేకున్నను
  వలువలు చిమ్మెట కొఱుకును బదరిక మందున్
  నెలకొని యుండిన సుజనుని
  ఖలుడది తానోర్వ లేక గాసిల్లు నటన్
  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటిపాదంలో గణదోషం. ‘ఫలిత మ్మేమియు లేకను’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువులకు ధన్య వాదములు . సవరించిన పద్యము
   -----------------------------------
   ఫలితమ్మే మియు లేకను
   వలువలు చిమ్మెట కొఱుకును బదరిక మందున్
   నెలకొని యుండిన సుజనుని
   ఖలుడది తానోర్వ లేక గాసిల్లు నటన్
   తొలగించండి
 3. లక్ష రూప్యములగు లక్షణమగు చీర
  కొరుకు పెట్టె నుండ పురుగునటులె
  మంచి వాడు అణగిమణగి యెంతయునున్న
  కీడు జేయు చెడ్డ వాడునూర్కె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శుభోదయం

  సజ్జను డై ఒండొరులకు
  ఒజ్జగగుము;లేనమనకు ఒందిలి నిక్కము
  సజ్జగ అలమర నిండగ
  బొజ్జొన వస్త్రము ధరింప బొనరక చెడురా

  చీర్స్
  జిలేబి
  (సావేజిత!)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ కందపద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
   కందంలో రెండవ, నాల్గవ పాదాల చివరి అక్షరం తప్పనిసరిగా గురువై ఉండాలి. అంటే అక్కడ సగణం కాని, గగము కాని ఉండాలి. ‘నిక్కము’ అన్నదానిని ‘నిజమే’ అంటే సరి!
   ‘ఒజ్జగగుము’ మీ ఉద్దేశంలో ‘ఒజ్జగ అగుము’ అనియా? ‘లేనమనకు’ అన్నది అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
 5. ఇమ్మగు ఫలమే లేకను
  చిమ్మట విలువైన పట్టు చీరెల గొరుకున్
  గమ్ముగ సజ్జనుడున్నను
  జిమ్మడ ! నా దుర్జనుండు చెరుపును జేయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. గమ్ముగ సజ్జనుడుండిన
  జిమ్మును యపకారవిషము చేరి ఖలుండున్!
  సొమ్మగు పెట్టెడు చీరలఁ
  జిమ్మట కొరకదె ఫలమ్ముఁ జేకొనకున్నన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు. ‘జిమ్మున నపకారవిషము...’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.సవరించిన పూరణ:
   గమ్ముగ సజ్జనుడుండిన
   జిమ్మున్నపకారవిషము చేరి ఖలుండున్!
   సొమ్మగు పెట్టెడు చీరలఁ
   జిమ్మట కొరకదె ఫలమ్ముఁ జేకొనకున్నన్!

   తొలగించండి
 7. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఒరులకు హాని చేయని మహోత్తము డూరక యు౦డ,చూచి ము
  ష్కరుడది యోర్వ జాల కపకారము జేయుట,వాని నైజమౌ
  అరయగ పట్టువస్త్రముc బ్రియ౦బుగ పేటిక ను౦చ.కీటక౦
  బొరయుచు ఛిద్ర మేర్పరుచు; ను౦డునె లాభ మొకి౦త. దానికిన్ ?

  { ముష్కరుడు = కుటిలుడు ; ఒరయుచు =
  వెదకి సమీపి౦చుచు ; ఛిద్రము =
  ర౦ధ్రము ; }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పద్యం ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఒరులకు హాని చేయని మహోత్తము డూరక యు౦డ,చూచి ము
  ష్కరుడది యోర్వ జాల కపకారము జేయుట,వాని నైజమౌ
  అరయగ పట్టువస్త్రముc బ్రియ౦బుగ పేటిక ను౦చ.కీటక౦
  బొరయుచు ఛిద్ర మేర్పరుచు; ను౦డునె లాభ మొకి౦త. దానికిన్ ?

  { ముష్కరుడు = కుటిలుడు ; ఒరయుచు =
  వెదకి సమీపి౦చుచు ; ఛిద్రము =
  ర౦ధ్రము ; }

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శిష్టు డూరకు౦డిన గాని దుష్టుడెపుడు
  పీడ కలిగించుటాతని విద్య గాదె
  పట్టు చీరలు పడి యుండ పెట్టెలోన
  పురుగు కొరుకును గాదె భాస్కర! యెరు౦గు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. సజ్జను డూరకుండినను సర్రున లేచును హానిజేయగా
  నొజ్జలకైన దుర్జనుడు, నోర్వమిచే, కతమేమి లేకయున్,
  లజ్జనువీడి, వస్త్రములు లక్షలు చేసెడివయ్యు చిమ్మెటల్
  బెజ్జములన్ పొనర్చు గద పెట్టెల వీసము లాభముండునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఒదిగియున్ననుసజ్జనుండొప్పుమీర
  కీడుజేయంగదలచునుకిట్టకతడు
  తనర దుర్మార్గుడెప్పుడుతరచిచూడ
  చిమ్మటలవియ కొరుకునుచీరలన్ని
  లేశమైననులాభములేవియైన

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘లాభము లేకయున్న’ అనండి.

   తొలగించండి
 12. ఫలమేమియు లేకున్నను
  వలువలఁచెదలు కొరికెడి భంగిన్ ఖలుడున్
  విలువల పాటింపక సుజ
  నులననయముబాధ లిడుచు నుండును గదరా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘వలువలను చెదలు కొరికెడి...’ అనండి.

   తొలగించండి
 13. కట్టడు లందు సజ్జనుడు కాలముబుచ్చగ-దుర్జనుండు ఓ
  పట్టున నోర్వలేక తన పంతమునంద పకార మెంచుటే|
  “పెట్టెన నూరుటంకముల పేరగు చీరలనుంచ?చీడలే
  గుట్టుగ గొట్టి చింపుటన కుత్సితవిద్యయె జూడ శంకరా”.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ఒక’ను ‘ఓ’ అన్నారు. ‘దుర్జనుండు తాఁ|బట్టున...’ అందామా?

   తొలగించండి
 14. లేశ మంత ఫలము లేకపోయిన గాని
  యుర్వి నెవరి ఘనత నోర్వ డోగు
  చెదపురుగులు చేరి చీరెల్ చెరచునట్లు
  దొడ్డవారి చెరచు దుష్టు డెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. తీరగు కొఱ లేకున్నను
  చీరలు కొరుకంగ దూరు చిమ్మట వోలె
  న్నూరక సజ్జనుడుండిన
  చేరును గద దుర్జనుండు చెడుపును జేయన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉపమాన సహిత రాద్ధాంతము:

  దూరుచు మోడి హైందవుల తోరపు హృత్తులు హర్షమొందగా
  కోరికలెల్ల తీర్చుచును కొండొక రీతిని సేవజేయగా
  పోరుచు నట్టి భద్రుడను పోకిరి తీరున కౌగిలించుచున్
  భారిగ కన్నుగొట్టెడివి వంకరి చేష్టలు మాను రాహులా!
  😊

  రిప్లయితొలగించండి