9, జులై 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 68

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

68

THY sunbeam comes upon this earth of
mine with arms outstretched and stands
at my door the livelong day to carry
back to thy feet clouds made of my
tears and sighs and songs.

With fond delight thou wrappest
about thy starry breast that mantle of
misty cloud, turning it into numberless
shapes and folds and colouring it with
hues ever changing.

It is so light and so fleeting, tender
and tearful and dark, that is why thou
lovest it, O thou spotless and serene.
And that is why it may cover thy
awful white light with its pathetic
shadows. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

భుజముల న్నిగిడించి నా పుడమిపైకి
స్వామి! నీ రవిరశ్మి తా వచ్చు టేల?
పవలు మొత్తము మామకద్వారసీమ
నిలిచియుండుట యేలనో నిత్య మద్ది?
నాదు నిశ్శ్వాస, బాష్ప, గానములు గూర్చు
మొగులు తెప్పల నీ పాద మూలమునకుఁ
జేర్చు కొఱకని వచ్చి నిల్చినది తాను ||

అంధకారఁపు రాత్రులయం దపార
తారకల్ పొల్చు స్వీయవక్షమ్ముపైన
పలుచ పలుచని మొగులు దువ్వలువ విప్పి
కప్పుకొను టెంత సంతోషకరము నీకు!
పెక్కు పోలిక లొప్పఁ ద్రిప్పెదవు దాని,
నిమిష నిమిషము మారు వన్నియల నద్ది
పలురకమ్ముల మడతలు మలఁచెదోయి! ||

చాల సన్నని, చామనచాయ లొలయు,
పరమ సుకుమార, చంచల వస్త్ర మద్ది,
నిష్కళంక! నిరంజన! *నీవు దాని
నిక్కతమ్మున నింత ప్రేమింతువోయి!
స్వీయమౌ కరుణామయచ్ఛాయతోన
తాను నీ చండకిరణప్రతాప మెల్ల
కప్పి వైచుట కిద్దియె కారణమ్ము || 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి