14, జులై 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 73

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


73

DELIVERANCE is not for me in renuncia-
tion. I feel the embrace of freedom in
a thousand bonds of delight.

Thou ever pourest for me the fresh
draught of thy wine of various colours
and fragrance, filling this earthen vessel
to the brim.

My world will light its hundred
different lamps with thy flame and
place them before the altar of thy
temple.

No, I will never shut the doors of
my senses. The delights of sight and
hearing and touch will bear thy delight.

Yes, all my illusions will burn into
illumination of joy, and all my desires
ripen into fruits of love. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

స్వామి! నా ముక్తివైరాగ్యసాధనంబు
నందలేదు సుమా! యమందానురాగ
బహుసహస్రోరుశృంఖలాబంధములనె
నా కెదో మాక్షలక్షణానంద మందు ||

రకరకఁపు రంగు లనెడి, సౌరభము లనెడి
యమృతరసమున మృణ్మయమైన నాదు
పాత్ర నించెద వంచులు వారునట్టు,
లనిశ మిటుసేత నా కొరకని కదయ్య! ||

ఏను మాలోకమందలి వేనవేల
దివ్వెలన్ వెలిగింతు నీ దీప్తిశిఖకు
నవ్వి యన్నియు దెచ్చి నీ యాలయమున
పూజగద్దియ మీద నిల్పుదను జుమ్ము! ||

కఠినయోగాసనమ్ముల గాసితోన
యింద్రియద్వారముల్ మూయు టిచ్చగింప,
సొంపు గొల్పు రూపాదులు చూచినపుడు,
వినినపుడు, తాకినప్డు లభించు ముదమె
నాకు, జేకూర్చు యుష్మదానందభరము ||

నా భ్రమము లెల్ల నీ మహానందయజ్ఞ
మందు సమిధలుగా వెలుఁగొందఁగలవు,
పండువారుచు నా యెల్ల వాసనలును
భక్తిఫలములుగాఁ గనుపట్టఁగలవు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి