17, జులై 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 76

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత
శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

76

DAY after day, O lord of my life, shall
I stand before thee face to face ? With
folded hands, O lord of all worlds, shall
I stand before thee face to face ?

Under thy great sky in solitude and
silence, with humble heart shall I stand
before thee face to face ?

In this laborious world of thine,
tumultuous with toil and with struggle,
among hurrying crowds shall I stand
before thee face to face ?

And when my work shall be done in
this world, O King of kings, alone and
speechless shall I stand before thee
face to face ?

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు అనువాదము....


ప్రతి దినము నిల్తు నీమ్రోలఁ బ్రాణనాథ!
ఓ యఖిలలోకనాథ! కేల్దోయి మోడ్చి
యేను నిల్తును జుమ్ము నీ యెట్టయెదుట ||

ప్రభువ! యీ నీ యపారఁపు నభము క్రింద
నిర్జనము నీరవమ్మగు నెలవు నందు
నమ్రహృదయాన *బాష్పకీర్ణ నయనముల
నేను నిల్చెదఁ గాక నీ యెదుటియందె ||

బహు పరిశ్రమ కలకల ధ్వని పరీత
కర్మమయ మైన యీ నీ జగమ్ములోనఁ
బనుల గిజగిజలాటలఁ బరుగు లిడెడి
జనగణఁపు రాపిడుల నడుచక్కినేని
నేను నిల్తును గాక నీ యెట్ట యెదుట ||

ఈ భవల్లోకమందు నా యెల్లపని స
మాప్తమై పోయినపుడు రాజాధిరాజ!
యొంటరిగ మౌనభావము నూనివచ్చి
యేను నిల్తును గాక నీ యెట్ట యెదుట ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి