21, జులై 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 80

I AM like a remnant of a cloud of
autumn uselessly roaming in the sky, O
my sun ever-glorious ! Thy touch has
not yet melted my vapour, making me
one with thy light, and thus I count
months and years separated from thee.
If this be thy wish and if this be thy
play, then take this fleeting emptiness
of mine, paint it with colours, gild it
with gold, float it on the wanton wind
and spread it in varied wonders.

And again when it shall be thy wish
to end this play at night, I shall melt
and vanish away in the dark, or it may
be in a smile of the white morning, in a
coolness of purity transparent.

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

మింట నవశిష్టశారద మేఘశకల
మట్లు క్రుమ్మరుచుంటి నిరర్థకముగ,
నా రవీ! శాశ్వతచ్ఛవీ! నన్ను నీదు
కరములం గరఁగించి  యావిరిగఁ జేసి
కలుపు కొనవైతి వింక నీ కాంతితోడ,
నిక్కతంబున నెల లేండ్లు లెక్కా యిడుచు
నేను నీకంటె వేరయి నిలిచి యుంటి ||

ఇట్టి క్రీడయె నీకు నభీష్ట మేని
నా యనిత్యంపు తుచ్ఛశూన్యత్వ మీవె
రంగు రంగున దిద్దుము, బంగరంపుఁ
బూత యిడు మిచ్చవచ్చిన రీతి విసరు
తెమ్మెరలపయిఁ దేలిపోని, మ్మనేక
గతులా వెదజల్లు మద్భుతాద్భుతము గాగ ||

ఆట ముగియింప నీ మనసైన రేయిఁ
గరఁగి తిమిరాన లీనత గాంతు నొండె,
యచ్చ తెలివేగుఁ జిరునగ వౌదు నొండె,
చలువనై తేటఁదనమున నిలుతు నొండె || 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి