18, జులై 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 77

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

77

I KNOW thee as my God and stand
apart I do not know thee as my own
and come closer. I know thee as my
father and bow before thy feet I do
not grasp thy hand as my friend's.

I stand not where thou comest down
and ownest thyself as mine, there to
clasp thee to my heart and take thee as
my comrade.

Thou art the Brother amongst my
brothers, but I heed them not, I divide
not my earnings with them, thus sharing
my all with thee.

In pleasure and in pain I stand not
by the side of men, and thus stand
by thee. I shrink to give up my
life, and thus do not plunge into the
great, waters of life. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

నీవు దేవుఁడ వంచెంచి నిలిచియుందు
దూరమునయందె, నీవు నా తీరె యంచుఁ
దెలిసి నీచెంత కే నరుదెంతునోయి!
తండ్రి వంచెంచి నీదు పాదాల మ్రోల
వాలుదుం గాని, నెచ్చెలివోలె నీదు
కేలు కేలను గీలింపఁ జాలనోయి ||

క్రిందికిం దిగి చిరతరప్రేమతోన
స్వయముగా వచ్చి నావాఁడ వయిన నిన్ను
నెదకు హత్తించి కౌఁగిటఁ బొదువుకొనెడి
సాహసమ్మది నామదిఁ జాలదోయి!
అరయ లేనోయి నిన్ సహచరుఁడ వంచు ||

సోదరులలోన నీవొక సోదరుఁడవె,
కాని వారల నేను లక్ష్యమ్మె సేయఁ,
బంచి యీఁ జాల వారికి సంచితమ్ము,
నిత్తు నీపొత్తుకొఱకు నాయెల్ల సొత్తు ||

పరుల సుఖదుఃఖభరమునఁ బాలుగొనక
నీ సమీపంబు నందున నిల్చియుందు,
ప్రాణములకుఁ దెగించెడి పనులఁటన్నఁ
గడుభయమ్మున గమ్మున ముడుచుకొందు,
కాని జీవన మనియెడి కడలియందుఁ
జప్పునం దూకు ధైర్యము చాలదోయి! ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి