31, జులై 2011, ఆదివారం

ప్రహేళిక - 48 (సమాధానం)

సీ.
రావణాసురుఁడు శ్రీరామున కేమగు? (అరాతి)
వానలు లేకున్న వచ్చు నేది? (క్షామము)
బంగారు నగలమ్ము వర్తకు నేమందు(రు)? (సరాబు)
ఐరావతాఖ్యమైనట్టి దేది? (గజము)
సంపన్నతను దెల్పఁజాలు బూడిద యేది? (విభూతి)
ప్రాణమ్ములను దీయు వస్తు వేది? (విషము)
సూక్ష్మాతిసూక్ష్మవస్తువుకు గుర్తింపేది? (అణువు)
మ్రొక్కి దేవున కిచ్చు మూట యేది?(ముడుపు)
తే. గీ.
అన్నిటికిఁ జూడ మూడేసి యక్షరమ్ము
లందు మధ్యాక్షరమ్ముల నరసి చూడ
నష్టదిగ్గజకవులలో నగు నొకండు
చెప్పువారల కిత్తుఁ బ్రశంస లెన్నొ.
రాతి - క్షాము - సరాబు - గము - విభూతి - విము - అణువు - ముడుపు.
సమాధానాల నడిమి అక్షరాలను వరుసగా చదివితే వచ్చే సమాధానం ...
రామరాజభూషణుడు.
సరియైన సమాధానాలు పంపినవారు ...
గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు,
మందాకిని గారు,
కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారు,
వసంత కిశోర్ గారు,
చంద్రశేఖర్ గారు,
‘కమనీయం’ గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి