15, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

ప్రహేళిక - 10 సమాధానం

ఇతడెవరు?
తే.గీ.
గౌరి, ధనము, ననంతుఁడు, కత్తి, పసిడి,
డుల్లచేయుట యనునట్టి యెల్ల పదము
లమరు మూడక్షరంబుల నందు మొదటి
యక్షరంబులఁ జదివిన నభవుఁ డగును.

గౌరి = చండిక, ధనము = ద్రవ్యము, అనంతుడు = శేషుడు, కత్తి = ఖడ్గము, పసిడి = రుక్మము, డుల్లచేయుట = డులుచు
చండిక, ద్రవ్యము, శేషుడు, ఖడ్గము, రుక్మము, డులుచు .... ఈ పదాల మొదటి అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం .............. చంద్రశేఖరుడు.
సమాధానం పంపింది కేవలం గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారొక్కరే. వారికి అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి