1, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

చమత్కార (చాటు) పద్యాలు - 39

ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ! - 4
సీ.
పుట్టినాఁ డితఁడు శంభుని యమోఘం బైన
శక్తిచేఁ బార్వతీ జఠర మందు;
పట్టినాఁ డితఁడు చేపట్టుఁ గొమ్మగఁ బంటి
చవిఁ జిన్ననాఁడె హస్తముల రవిని;
కొట్టినాఁ డితఁడు గగ్గోలుగా లంకలో
వెన్నాడి యక్షాది వీర వరుల;
చుట్టినాఁ డితఁ డాజిఁ బెట్టని కోటగా
వాలంబు కపిసేన వలగొనంగ;
తే. గీ.
ఇతఁడు దైవంబు పటుతేజుఁ డితఁడు సరస
బాహు బలవంతుఁ డితఁడు నాఁ బరగి తౌర!
మహిత శ్రీరామ పదభక్తిమద్విధేయ!
ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి