7, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

ప్రహేళిక - 3

ఎవరీ బంధువు?
ఆ.వె.
గగనయాన మంధకారమ్ము సంభ్రమ
మతివ యనఁ బదములు త్ర్యక్షరములు
నడిమి యక్షరముల నయముగాఁ జదువఁగాఁ
దెలియు బంధు వెవరొ తెలుపఁ గలరె?

ఆ బంధు వెవరో తెలియజేయండి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి