4, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

చమత్కార (చాటు) పద్యాలు - 42

ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ! - 7
సీ.
నిడుద వాలంబుతో నిలువు నామంబుతో
నిగనిగ మెఱయు నెమ్మొగముతోడ
సహజ వర్ణంబుతో సవరని మౌంజితో
సలిల పూరిత కమండలముతోడ
పసిఁడి యందియలతోఁ బట్టు జన్నిదముతోఁ
బాటల లోచనాబ్జములతోడ
కరముల మోడ్పుతోఁ గటి హేమ పటముతోఁ
గమనీయ కుండల కాంతితోడ
తే. గీ.
కరుణ గల మూర్తితోడ సాక్షాత్కరించి
నిండు వేడుక నా మది నుండు మెపుడు
మహిత శ్రీరామ పదభక్తిమద్విధేయ!
ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి