2, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

చమత్కార (చాటు) పద్యాలు - 40

ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ! - 5
సీ.
రాలవే యుడులు పేలాల పోలిక నీవు
వాల మల్లార్చిన వానరేంద్ర!
తూలవే గిరులు బంతుల తెఱంగున నీవు
హస్తముల్ సాచిన నలఘుతేజ!
పగులదే మిన్నంటి పంటి కైవడి నీవు
పెళపెళ నార్చిన భీతిరహిత!
తిరుగదే ధరణి కుమ్మరిసారె వలె నీవు
కుప్పించి యెగసినఁ గులిశదేహ!
తే. గీ.
దేవ దానవ మానవాధిపులలోన
నిన్ను వర్ణింపఁ దరమె నిర్నిద్రశౌర్య!
మహిత శ్రీరామ పదభక్తిమద్విధేయ!
ఆర్తజన రక్షణోపాయ! ఆంజనేయ!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి