22, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

ప్రహేళిక - 16

ఇది ఏ విద్య?
సీ.
పతి నెల్లకాలముఁ బాయని దెవ్వరు?
శ్రీ విష్ణుదేవుని చెలువ యెవరు?
బలిభుక్కుగా పేరుఁ బడసిన దే పక్షి?
నియతితోఁ దపముఁ బూనిన దెవండు?
ఏది సమాధాన మెలమిఁ గోరుచునుండు?
మృగయా వినోద మే మగుఁ దెనుఁగున?
ఏడేండ్లు పీడించు నే గ్రహం బందఱను?
పాదచారులు దేని బారిఁ బడుదు?
తే,గీ.
రన్నిటికిఁ జూడ రెండేసి యక్షరములు
మొదటి యక్షరముల నన్ని చదివి చూడఁ
దనువులన్ మార్చు దివ్య విద్యగఁ దనర్చు
నట్టి దెద్దియో తెలుపుడీ యనఘులార!
ఆ విద్య ఏదో తెలియజేయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. పత్ని,రమ,కాకి,యతి,ప్రశ్న,వేట,శని,ముచ్చు

  పరకాయ ప్రవేశము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. 1. పత్ని
  2. రమ
  3. కాకి
  4. యతి
  5. ప్రశ్న
  6. వేట
  7. శని
  8. ముల్లు.

  మొదటి అక్షరాలతో ఆ విద్య

  పరకాయప్రవేశము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పత్ని, రమ, కాకి, యతి, ప్రశ్న, వేట, శని, ముల్లు ల మొదటి అక్షరాలను కూర్చితే ఏర్పడే దివ్యవిద్య- పరకాయప్రవేశము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పత్ని,రమ,కాకి,యతి,ప్రశ్న,వేట,శని,ముళ్ళు = ప ర కా య ప్ర వే శ ము .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పరకాయప్రవేశము
  (పత్ని, రమ, కాకి, యతి, ప్రశ్న , వేట, శని, ముల్లు)
  యతి మాత్రం కరెక్టో కాదో తెలియదు
  - మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారూ,
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  డి. సుబ్రహ్మణ్యం గారూ,
  మీ అందరి సమాధానాలు సరియైనవే. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారూ,
  మందాకిని గారూ,
  నారాయణ గారూ,
  మీ అందరి సమాధానాలు సరియైనవే. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నేదునూరి రాజేశ్వరి గారూ,
  మీ సమాధానం కరెక్ట్. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి