16, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

ప్రహేళిక - 12

ఈయన ఎవరు?
ఆ.వె.
సారె, బిలము, విజయ, మీరసమ్మును, స్నేహ
మనఁగ త్ర్యక్షరమ్ము; లందు నడిమి
యక్షరములఁ జదువ నగు నొక్క పేరు వ్యా
కరణమును రచించి ఘనతఁ గనెను.

ఈయన ఎవరో చెప్పండి.

8 కామెంట్‌లు:

 1. సారె = పాచిక
  బిలము = కన్నము
  విజయము = జయము
  ఈరసము = అసూయ
  స్నేహము = కూరిమి

  చిన్నయసూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సారె__ బిలము-కన్నము, విజయ-జయము, మీరసము-? స్నేహము-కూరిమి -----చిన్నయసూరి
  అని తెలుస్తూంది సారె కు అర్థం తెలిసినా పదం 'చి' తో కుదరలేదు.
  మీరసమునకు అర్థం తెలీలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సారె = పాచిక
  బిలము = కన్నము
  విజయ=జయము
  మీరసము = ?సూ?(అక్షరాలూ కలవటం లేదు గానీ; సూ మధ్యనుండాలి.)
  స్నేహము = కూరిమి
  సమాధానం: చిన్నయసూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పాచిక ,కన్నము,జయము ,- సూ -,కూరిమి == చిన్నయ సూరి
  మాసురమ్ము ఏమిటో తెలియ లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సారె = పాచిక, బిలము = కన్నము, విజయము = జయము, ఈరసము = అసూయ,స్నేహము = ఒరిమ ( ఈ పదానికి నిఘంటు శోధన అవసరమయింది.అదృష్టంగా దొరికింది. )

  సమాధానము = చిన్నయసూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ??
  కన్నము
  జయము
  ??
  కూరిమి

  చిన్నయసూరి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. " పాణిని, పాణినీయము. [ కాప వ్యాకరణము ,దీనినె " కలాప వ్యాకరణము అంటారు ]

  రిప్లయితొలగించండి