17, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

ప్రహేళిక - 12 సమాధానం

ఈయన ఎవరు?
ఆ.వె.
సారె, బిలము, విజయ, మీరసమ్మును, స్నేహ
మనఁగ త్ర్యక్షరమ్ము; లందు నడిమి
యక్షరములఁ జదువ నగు నొక్క పేరు వ్యా
కరణమును రచించి ఘనతఁ గనెను.

సారె = పాచిక, బిలము = కన్నము, విజయము = జయము, ఈరసమ్ము = అసూయ, స్నేహము = కూరిమి
పాచిక, కన్నము, జయము, అసూయ, కూరిమి ... ఈ పదాల నడిమి అక్షరాలను చదినితే
సమాధానం .... చిన్నయసూరి.
సమాధానం పంపిన వారు ....
కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారు, మందాకిని గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, మంద పీతాంబర్ గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారు, అజ్ఞాత గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు.
అందరికీ అభినందనలు, విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.

1 కామెంట్‌: