9, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

ప్రహేళిక - 4 సమాధానం

ఏమిటిది?
ఆ.వె.
వందనమ్ము, రొంపి, పదియవ తిథియు, నా
హ్లాద మనఁ బదములు త్ర్యక్షరములు;
మొదటి యక్షరముల ముదమునఁ జదివిన
వర్షముఁ గురిపించు పదము దెలియు.

వందనమ్ము = అంజలి
రొంపి = బురద
పదవ తిథి = దశమి
ఆహ్లాదము = ముదము

అంజలి, బురద, దశమి, ముదము ... ఈ పదాల మొదటి అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం ........... అంబుదము ( మేఘము )
సరైన సమాధానాలు పంపినవారు
చంద్రశేఖర్ గారు, కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారు, మంద పీతాంబర్ గారు.
వీరికి అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి