10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

ప్రహేళిక - 5 సమాధానం

ఏమిటిది?
ఆ.వె.
ముక్కు, గర్వ, మమరపురి, శోణితంబు, ము
క్తాఫలంబు లరయ త్ర్యక్షరంబు
లట్టి పదముల ప్రథమాక్షరంబులఁ జూడ
మంగళమగు వాద్యముం గనెదము.

ముక్కు = నాసిక
గర్వము = దర్పము
అమరపురి = స్వర్గము
శోణితంబు = రక్తము
ముక్తాఫలంబు = ముత్యము

నాసిక, దర్పము, స్వర్గము, రక్తము, ముత్యము ఈ పదాల మొదటి అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం ...... నాదస్వరము.
సమాధానం చెప్పిన వారు -
మంద పీతాంబర్, చంద్రశేఖర్, నేదునూరి రాజేశ్వరి, మిట్టపెల్లి అమల, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారలు. అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి