21, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

ప్రహేళిక - 15 సమాధానం

ఈ కవి ఎవరు?
సీ.
కవి తల్లజుఁడు వ్రాయఁ గలిగెడి దేమగు?
నీరేడు లోకాల కేది నెలవు?
చేప కన్నులది సంస్కృతములో నేమగు?
మనల నెయ్యది గమ్యమునకుఁ జేర్చు?
మూతిపై మొలిచెడి పురుష చిహ్నంబేది?
ప్రతిరోజు కేది పర్యాయ పదము?
ఈరోజు, నేడన నితర పదం బేది?
తూకమ్ము వేయు వస్తు వది యేది?
తే.గీ.
కాల సర్పమున్ జూచినన్ గలుఁగు నేది?
లెక్కపెట్టుట కే పద మక్కర పడు?
నన్నిటికిఁ జూడ మూడేసి యక్షరములు;
నడిమి యక్షరా లొక కవి నామ మగును.
గేయరూప వివరణ -
కవితల్లజుడు వ్రాయ గలుగు నట్టిది - కవిత
ఈరేడు లోకాల నెలవు కద - విశ్వమ్ము
చేపకన్నులది సంస్కృతములో - మీనాక్షి
మనల గమ్యమ్మునకు చేర్చునది - పథము
మూతిపై పురుష చిహ్నమ్ము - మీసమ్ము
ప్రతిరోజు పర్యాయ పదమగును - నిత్యము
ఈరోజు, నేడులకు ఇతర పదము - ఈనాడు
తూకమ్ము వేయుటకు వస్తువగు - తరాజు
కాలసర్పము జూడ కలిగేది - భయము
లెక్క పెట్టుటకు అక్కర పదము - గణన.
కవిత, విశ్వము, మీనాక్షి, పథము, మీసము, నిత్యము, ఈనాడు, తరాజు, భయము, గణన
ఈ పదాల నడిమి అక్షరాలను చదివితే .....
సమాధానం .......... విశ్వనాథ సత్యనారాయణ.
సమాధానాలు పంపినవారు ...
భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారు, మంద పీతాంబర్ గారు, మందాకిని గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు, కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి