11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

ప్రహేళిక - 6 సమాధానం

ఇదేమిటి?
తే.గీ.
యముని లోకమ్ము, తాల్మి, గౌతమియు, జింక
యనెడు చతురక్షర పదమ్ము లందు వెదక
వలెను రెండవ యక్షరమ్ములను; జదువఁ
దెలియు రాజమార్గ మ్మేది తెలుప గలరె?

యముని లోకమ్ము = నరకము, తాల్మి = సహనము, గౌతమి = గోదావరి, జింక = హరిణము.
నరకము, సహనము, గోదావరి, హరిణము పదాల రెండవ అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం ................ రహదారి.
ఈ సారి ప్రతిస్పందన చాలా బాగుంది. మంద పీతాంబర్ గారు చమత్కారంగా, భాస్కర రామి రెడ్డి గారు కందపద్యంలో సమాధానా లిచ్చారు. ఇంకా సరియైన సామాధానం ఇచ్చినవారు మందాకిని గారు, కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు. అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
మంద పీతాంబర్ గారి సమాధానం
" నరకము"నకు విసుగు చెంది
" సహనము" కోల్పోయి
" గోదావరి " లొ దూక బోవ,
" హరిణము " కనిపించి
" ర హ దా రి " చూపించె
తంతి ద్వార మిమ్ము చేరు కొంటి !


భాస్కర రామి రెడ్డి గారి సమాధానం
నరకము సహనము గోదా
వరి హరిణము నందు రెండవాక్షరముల ఒం
టరిజేసి కలిపి చదివిన,
గురువర్యా, నదియె ప్రశ్నకు విఱుపు తలపన్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి