20, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

ప్రహేళిక - 14 సమాధానం

ఊరి పేరేది?
ఆ.వె.
క్షితి, నెలతుక, మత్తు, కీటకమ్ము, సొరిది,
మోము మూడు వర్ణముల పదములు;
మొదటి యక్షరములఁ జదివినఁ దెలిసెడి
యూరి పేరుఁ జెప్పువార లెవరు?

క్షితి = అవని, నెలతుక = మగువ, మత్తు = లాహిరి, కీటకమ్ము = పురుగు, సొరిది = రయము, మోము = ముఖము
అవని, మగువ, లాహిరి, పురుగు, రయము, ముఖము ... ఈ పదాల మొదటి అక్షరాలను చదివితే
సమాధానం .......... అమలాపురము.
సమాధానాలు పంపినవారు ....
భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారు, మంద పీతాంబర్ గారు, షేక్ రహంఆనుద్దిన్ గారు, గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు.
అందరికీ అభినందనలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి