14, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

ప్రహేళిక - 9 సమాధానం

ఏమిటి సమాధానం?
ఆ.వె.
పాలకడలి పైనఁ బవళించు నెవ్వఁడు?
కనులు మేని నిండఁ గలుఁగు నెవఁడు?
ప్రాక్కుధరము పైనఁ బ్రభవించువాఁ డెవం
డొకటె యన్నిటికిని యుత్తరంబు.

పాలకడలి పైన పవళించే వాదు విష్ణువు, మేనినిండ కనులున్నవాడు ఇంద్రుడు, తూర్పుకొండపై పొడసూపేవాడు సూర్యుడు. వీరందరికీ "హరి" అనే పర్యాయపదం ఉంది. "హరి" శబ్దానికి "విష్ణువు, ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, యముడు, సిమ్హము, కోతి, పాము మొదలైన నానార్థా లున్నాయి. కాబట్టి పై ప్రహేళికకు
సమాధానం ......... హరి
గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారొక్కరే సరైన సమాధానం చెప్పారు. వారికి అభినందనలు.
ప్రయత్నించిన వాళ్ళు భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, మంద పీతాంబర్, చంద్రశేఖర్, నేదునూరి రాజేశ్వరి గారలు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి