14, మే 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 12

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

12

THE time that my journey takes is long
and the way of it long.

I came out on the chariot of the first
gleam of light, and pursued my voyage
through the wildernesses of worlds leav-
ing my track on many a star and planet.

It is the most distant course that
comes nearest to thyself, and that
training is the most intricate which
leads to the utter simplicity of a tune.

The traveller has to knock at every
alien door to come to his own, and one
has to wander through all the outer
worlds to reach the innermost shrine
at the end.

My eyes strayed far and wide before
I shut them and said " Here art thou ! "

The question and the cry "Oh,
where ? " melt into tears of a thousand
streams and deluge the world with the
flood of the assurance " I am ! "

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

చాలకాలము పయనము సలుపుచుంటి,
కడుపొడవు నేను పోవు మార్గమ్ముకూడ ||

ప్రథమ తైజసకిరణఁపు రథము మీద
వెలుపలికి వచ్చితిం దొలుదొలుత నేను,
సాగె నా పయనమ్ము విశ్వఁటెడారు
లందు, పలుచుక్క లెక్కి గ్రహమ్ము లెక్కి
యడుగు గుర్తులు నిలిపితి నచ్చటచట ||

దూరదూరము నడిచెడి దారి యద్ది,
కాని యది నీకె మిగుల దగ్గరగ వచ్చు,
నేర్చుటయె కడు కష్ట మా నేర్పుతోడ
సాగు రాగరుతుల్ కడు సహజగతులు ||

పథికుఁ డొక్కఁడు తనయింటి పట్టు చేర
తట్టవలె నెన్ని పరగృహద్వారములనొ!
కొనకు దనలోని విభుని గన్గొనుట కొరకు
క్రుమ్మరన్ వలె బాహ్యజగమ్ము లెన్నొ! ||

దవ్వు దవులందుఁ జెంగటి తావులందుఁ
ద్రోవ తప్పి భ్రమించు కందోయి మొగిచి
“యహహ! నీ విందె యుంటివా?” యంటి నేను ||

“అయ్యొ! యెక్కడ? రమ్ము ర” మ్మనెడు కేక
కరఁగి యొకవేయి కన్నీటివరద లయ్యె
“ఇదిగొ! నే” నన్న యాత్మప్రతీతి, పొంగి
పొంగి సకలప్రపంచము ముంచి వైచె ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి